จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา659.9997.0-51.1 %239.6123.048.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,447.62,664.922.7 %547.366.087.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,927.01,516.048.2 %601.840.393.3 %
สำนักงานคลังเขต 23,607.62,754.023.7 %734.92.899.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,753.119,191.3-2.3 %4,100.70.9100.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,638.51,733.062.6 %335.5164.251.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,692.4692.081.3 %215.1118.544.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,101.5135.696.7 %311.7106.665.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,674.5626.083.0 %369.136.890.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,858.4945.075.5 %219.951.376.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,048.81,329.067.2 %190.60.999.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,778.8813.078.5 %246.7823.6-233.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,522.9530.085.0 %219.90.999.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,507.7347.090.1 %177.60.999.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,517.1199.094.3 %235.00.999.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,443.73,711.016.5 %1,115.2581.847.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,458.32,925.034.4 %887.0601.732.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,765.52,643.04.4 %639.8283.155.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,871.11,149.060.0 %582.7510.312.4 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,914.45,355.0-9.0 %1,852.51,050.343.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,989.23,121.021.8 %868.0846.72.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,100.92,253.0-7.2 %513.00.999.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,300.92,836.034.1 %1,096.2560.248.9 %
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา31,636.24,539.085.7 %11,897.8260.897.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,184.48,000.0-11.4 %1,229.3397.267.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,508.92,222.0-47.3 %532.5120.477.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,180.5865.072.8 %696.894.886.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,967.51,758.040.8 %525.7145.372.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,631.23,243.010.7 %830.0230.872.2 %
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,507.827,481.0-509.6 %1,020.11,298,520.8-127,192.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,370.95,702.0-30.5 %620.8583.26.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา953.41,197.0-25.5 %425.9143.866.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,198.210,987.4-111.4 %1,438.546.296.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,189.02,484.052.1 %608.5436.128.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,273.41,243.062.0 %696.8340.851.1 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,104.94,256.016.6 %1,197.1752.437.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,243.94,042.04.8 %715.90.999.9 %
สพ.ฉะเชิงเทรา11,630.13,396.070.8 %734.9232.868.3 %
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,525.957,799.018.0 %1,145.9513.955.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,239.4983.056.1 %133.171.546.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,992.24,063.718.6 %935.7312.266.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา9,961.01,223.087.7 %3,340.1364.889.1 %
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา11,528.615,118.8-31.1 %1,736.71,631.56.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,160.01,486.053.0 %449.1368.018.1 %
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,562.18,900.0-469.8 %709.0808.5-14.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 10.00.00.0 %0.01,191.60.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,858.98,017.1-65.0 %1,649.7314.380.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,003.58,753.041.7 %1,963.8240.587.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา2,456.04,425.1-80.2 %319.2311.62.4 %
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม47,757.425,977.645.6 %741.9991.1-33.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,643.418,414.3-113.0 %1,661.3741.455.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,477.53,551.0-2.1 %753.9576.123.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,526.7700.072.3 %449.6219.051.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,782.611,700.015.1 %3,625.15,738.4-58.3 %
รวม 394,635 310,993 21 % 59,084 1,321,482 -2,137 %