จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา657.61997.00-51.6 %0.0239.64123.0448.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,435.582,664.9022.4 %5.0547.3266.0387.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,595.122,754.0023.4 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,916.811,516.0048.0 %5.0601.7640.3593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,687.9619,191.34-2.7 %0.04,100.701,165.8871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,765.63813.0078.4 %5.0246.66108.7255.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,679.60692.0081.2 %5.0215.10118.4644.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,510.62530.0084.9 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,845.03945.0075.4 %5.0219.8851.2576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,034.771,329.0067.1 %5.0190.65123.7635.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,087.26135.6396.7 %5.0311.69106.6365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,622.421,733.0062.5 %5.0335.47164.2351.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,504.84199.0094.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,495.56347.0090.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,661.74626.0082.9 %5.0369.1236.8490.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,428.253,711.0016.2 %5.0864.92581.8332.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,445.302,925.0034.2 %5.0887.00601.7132.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,803.802,643.005.7 %2.5658.81283.0757.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,861.101,149.0059.8 %5.0582.74510.2612.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,975.333,121.0021.5 %5.0867.98846.672.5 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,945.215,355.00-8.3 %0.01,871.551,050.3243.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,093.572,253.00-7.6 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,285.932,836.0033.8 %5.01,096.20560.1948.9 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา31,526.324,539.0085.6 %5.011,897.80260.7797.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,159.418,054.63-12.5 %0.01,229.29452.0763.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,503.612,222.00-47.8 %0.0532.45120.4377.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,169.44865.0072.7 %5.0696.8494.8586.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,957.181,758.0040.6 %5.0525.70145.3372.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,618.623,243.0010.4 %5.0829.95230.7572.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,492.1627,481.00-511.8 %0.01,020.111,298.52-27.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,150.505,702.00-10.7 %0.0791.92583.1626.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,217.211,197.0062.8 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,178.0710,987.44-112.2 %0.01,438.4646.2496.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,058.982,484.0050.9 %5.0906.02436.0651.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,262.011,243.0061.9 %5.0696.84146.6279.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,087.144,014.0021.1 %5.01,197.06752.4037.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,229.174,042.004.4 %2.0715.860.9599.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,589.733,396.0070.7 %5.0734.87232.7568.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,281.0257,798.9817.8 %5.01,145.91513.9155.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,231.58983.0056.0 %5.0430.6271.5383.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,974.834,063.6818.3 %5.0935.73312.1966.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,368.841,223.0063.7 %5.0734.87285.0061.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา11,488.5819,041.87-65.7 %0.01,736.691,631.496.1 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,149.001,486.0052.8 %5.0449.15368.0218.1 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา30,781.077,966.3374.1 %5.011,258.26808.4592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,546.2717,762.9821.2 %5.0955.76261.6672.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,841.988,017.14-65.6 %0.01,649.68314.3280.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)14,951.395,646.9862.2 %5.01,963.77240.4987.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา2,447.474,425.15-80.8 %0.0319.20311.602.4 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา63,262.5237,383.7540.9 %5.0808.191,420.80-75.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,926.5415,960.1223.7 %5.0673.131,134.76-68.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม47,591.5225,977.6045.4 %5.0741.901,088.41-46.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,057.4220,186.4038.9 %5.0883.90148.7783.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา62,112.3746,160.0025.7 %5.01,304.091,052.8919.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,627.7413,109.0029.6 %5.0679.25275.3159.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง78,729.7929,008.0063.2 %5.0673.09828.40-23.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,613.3518,414.34-113.8 %0.01,661.30741.3955.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,465.383,551.00-2.5 %0.0753.92576.1523.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,517.96700.0072.2 %5.0449.63218.9651.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,734.7011,700.0014.8 %5.03,625.085,738.40-58.3 %0.0
รวม 718,240 490,259 31.74 % 73,812 29,691 59.78 %