จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,646.97821.0077.5 %5.0349.0553.9284.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,709.749,019.0058.5 %5.058.3757.291.9 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด22,374.0521,753.502.8 %1.069.3261.4511.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,930.301,779.0039.3 %5.0539.2185.3484.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,229.311,289.0069.5 %5.0551.59109.0680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,540.0811,304.0022.3 %5.01,699.18893.0047.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,921.82345.0091.2 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,220.45295.0093.0 %5.0204.5872.0264.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,978.511.00100.0 %5.0219.6840.8781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,490.27471.0086.5 %5.0222.7137.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,399.30322.0090.5 %5.0131.7054.8158.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,768.78518.0086.3 %5.0311.9372.0376.9 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,471.7213,740.61-45.1 %0.01,107.56788.1228.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,044.263,066.9924.2 %5.01,017.15900.1811.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,521.83550.0078.2 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,172.291,942.0053.5 %5.0710.35346.4051.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,103.081,413.0065.6 %5.0805.43289.4264.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,821.52752.0073.3 %5.0539.210.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,473.861,370.0060.6 %5.0634.29602.974.9 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด4,257.171,218.0071.4 %5.01,090.67582.1246.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,681.452,904.00-72.7 %0.0403.12621.66-54.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,998.631,126.0071.8 %5.0938.54531.3743.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,168.112,831.7010.6 %5.0544.36181.9266.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,758.0113,171.81-176.8 %0.0957.56123.3787.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,425.071,171.0017.8 %5.0691.33116.7983.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,352.36574.0082.9 %5.0672.3251.1092.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,728.07871.0068.1 %5.0406.09167.6958.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,240.663,085.204.8 %2.0691.33167.1775.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด3,882.9527,317.00-603.5 %0.0786.412,181.94-177.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,687.984,915.00-191.2 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,696.442,902.2621.5 %5.0520.1957.0089.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,528.604,115.81-16.6 %0.0641.3278.4787.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,053.491,216.0060.2 %5.0501.17369.2626.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,316.403,248.202.1 %1.0685.04425.9137.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,229.271,566.0051.5 %5.0361.30444.60-23.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,129.982,221.0029.0 %5.0526.25315.6640.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,372.062,867.5315.0 %5.0278.2041.7585.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,089.381,982.0035.8 %5.0578.56111.6380.7 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 3,870.804,198.00-8.5 %0.0193.92245.74-26.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดตราด 528,124.5030,842.6094.2 %5.0547.952,022.91-269.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,353.08736.0068.7 %5.0349.0594.9872.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,073.572,477.0051.2 %5.01,090.67352.4567.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,140.621,071.0065.9 %5.0539.21198.1463.3 %5.0
สปส.จ.ตราด4,216.162,816.0033.2 %5.0729.37558.7623.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,178.771,598.0049.7 %5.0596.25204.4465.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,154.392,505.2739.7 %5.0380.73139.9963.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด14,772.80270.1198.2 %5.01,332.20246.0381.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,958.4026,698.2378.5 %5.0968.151,335.84-38.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด17,923.2612,166.1132.1 %5.0551.59680.86-23.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,380.709,406.0051.5 %5.0562.26270.0352.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,129.3916,042.56-125.0 %0.01,302.751,094.6916.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,159.492,285.6027.7 %5.0472.24420.5910.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,513.25798.0068.2 %5.0200.25224.97-12.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,021.7612,892.0024.3 %5.02,266.823,134.79-38.3 %0.0
รวม 943,385 276,858 70.65 % 33,810 23,517 30.44 %