จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,313.69,019.057.7 %58.457.31.9 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด21,965.821,753.51.0 %69.361.411.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,144.71,289.068.9 %551.60.999.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด0.011,304.00.0 %0.0893.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,905.91.0100.0 %219.740.981.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,700.0518.086.0 %311.972.076.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,426.6471.086.3 %222.738.083.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,850.3345.091.0 %331.368.479.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรคลองใหญ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,970.53,067.022.8 %1,017.2900.211.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,028.21,413.064.9 %805.4289.464.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,645.12,904.0-76.5 %403.1621.7-54.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,678.3871.067.5 %406.1167.758.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด0.02,902.30.0 %0.057.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,464.24,115.8-18.8 %641.378.587.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,255.93,248.20.2 %685.0448.334.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,072.92,221.027.7 %526.3317.639.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำจังหวัดตราด 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สกข.จังหวัดตราด 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,310.1736.068.1 %349.095.072.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,981.02,477.050.3 %1,090.7352.467.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,083.31,071.065.3 %539.2198.163.3 %
สปส.จ.ตราด4,139.22,816.032.0 %729.4558.823.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด0.016,042.60.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 98,935 58,337 0 % 8,958 4,367 0 %