จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,606.211.00100.0 %5.0456.8992.0379.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,786.2330,912.0061.3 %5.0318.49167.7347.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,429.2223,505.003.8 %1.561.4591.52-48.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54380.91-96.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,754.601,646.5040.2 %5.0609.0256.9190.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,868.653,016.96-5.2 %0.0609.0236.0294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,975.3812,176.0063.1 %5.02,795.861,102.4860.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี7,510.941,069.0085.8 %5.0280.6554.3180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,465.82284.0091.8 %5.0215.6854.9474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,642.50511.0089.0 %5.0185.6954.6670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,043.25495.0087.8 %5.0350.1754.7984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,508.51320.0090.9 %5.0253.2354.1478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,509.32574.0083.6 %5.0189.4656.5170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,589.59477.0086.7 %5.0267.8954.4079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,537.06332.0090.6 %5.0195.6754.8971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,489.19131.0096.2 %5.0306.6154.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,391.52457.0086.5 %5.0380.2655.0285.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,229.044,841.5022.3 %5.01,152.94585.8749.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,579.292,302.6535.7 %5.0932.29479.7948.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,441.68837.0065.7 %5.0498.77126.2274.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,429.29576.0076.3 %5.0297.43435.60-46.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,192.872,359.0043.7 %5.0761.58554.2927.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,026.281,339.0055.8 %5.0723.12526.2327.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,449.642,014.0017.8 %5.0475.91344.6727.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,114.493,087.0025.0 %5.01,122.45312.7772.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,804.973,412.5810.3 %5.0951.31346.6663.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,414.443,371.0023.6 %5.01,297.66198.7584.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,412.921,846.0045.9 %5.0875.24292.2766.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,055.7688.4498.7 %5.01,521.79451.8370.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,462.741,507.0056.5 %5.0799.18637.5520.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,393.91859.0074.7 %5.0875.2445.0094.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,603.91614.6776.4 %5.0551.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,973.764,795.00-20.7 %0.0951.31319.2066.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,156.965,383.00-29.5 %0.01,141.471,024.4410.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,522.087,414.59-64.0 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี1,124.521,355.17-20.5 %0.0473.67182.4061.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,303.097,201.11-67.3 %0.01,160.48115.0090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,288.501,890.5055.9 %5.0570.99675.74-18.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,684.542,723.0026.1 %5.0932.19237.8074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,617.661,907.2547.3 %5.0837.2188.5389.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,015.372,826.0029.6 %5.01,103.44617.7944.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,977.982,462.0017.3 %5.0628.0445.3192.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,820.285,392.0054.4 %5.0429.77147.6065.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 54,653.4164,572.00-18.1 %0.0817.78668.3718.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 4,647.738,607.00-85.2 %0.0407.32332.5918.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,698.911.00100.0 %5.0513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,168.391,606.0049.3 %5.0685.08244.7064.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)3,938.032,707.0031.3 %5.01,046.39330.8968.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,131.742,329.0025.6 %5.0761.15151.8380.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,122.483,053.002.2 %1.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,063.2418,125.79-0.3 %0.01,969.89451.7577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 213,357.4711,527.5313.7 %5.01,522.61269.2482.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,847.215,638.563.6 %1.51,952.57567.8470.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,802.694,973.68-30.8 %0.0316.51273.7213.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,167.839,657.0054.4 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม24,761.946,720.0072.9 %5.0686.47555.7519.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว14,445.084,535.8368.6 %5.0764.25261.4665.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,773.5950,889.9924.9 %5.01,416.50879.4037.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,091.8623,436.0046.8 %5.01,708.491,454.2714.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,152.632,783.0011.7 %5.0723.12247.8265.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,420.58725.1370.0 %5.0475.91291.1238.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี125,512.4119,559.0084.4 %5.051,706.552,689.2994.8 %5.0
รวม 712,277 400,245 43.81 % 98,422 22,254 77.39 %