จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 781,231.6430,912.0061.9 %5.0318.49167.7347.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,653.421.00100.0 %5.0456.8992.0379.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,871.7823,505.005.5 %2.561.4591.52-48.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54380.91-96.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,804.501,646.5041.3 %5.0609.0256.9190.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,920.623,016.96-3.3 %0.0609.0236.0294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,572.7612,176.0063.7 %5.02,795.861,102.4860.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,528.61284.0092.0 %5.0215.6854.9474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,654.62477.0086.9 %5.0267.8954.4079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,452.96457.0086.8 %5.0380.2655.0285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี7,647.011,069.0086.0 %5.0280.6554.3180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,726.61511.0089.2 %5.0185.6954.6670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,116.49495.0088.0 %5.0350.1754.7984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,572.07320.0091.0 %5.0253.2354.1478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,572.89574.0083.9 %5.0189.4656.5170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,601.14332.0090.8 %5.0195.6754.8971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,552.40131.0096.3 %5.0306.6154.1582.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,341.894,841.5023.7 %5.01,152.94585.8749.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,644.132,302.6536.8 %5.0710.84479.7932.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,473.30576.0076.7 %5.0382.68435.60-13.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,485.91837.0066.3 %5.0498.77126.2274.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,268.832,359.0044.7 %5.0761.58554.2927.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,081.101,339.0056.5 %5.0723.12526.2327.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,494.022,014.0019.2 %5.0475.91344.6727.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,189.023,087.0026.3 %5.01,122.45312.7772.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,873.903,412.5811.9 %5.0951.31346.6663.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,494.413,371.0025.0 %5.01,297.66198.7584.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,474.751,846.0046.9 %5.0875.24292.2766.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,183.5888.4498.8 %5.01,521.79451.8370.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,525.471,507.0057.3 %5.0799.18637.5520.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,455.39859.0075.1 %5.0875.2445.0094.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,651.08614.6776.8 %5.0551.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,045.744,795.00-18.5 %0.0951.31319.2066.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,232.275,383.00-27.2 %0.01,141.471,024.4410.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,604.007,414.59-61.0 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,280.291,355.1768.3 %5.0761.15182.4076.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,381.047,201.11-64.4 %0.01,160.48115.0090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,366.191,890.5056.7 %5.0570.99675.74-18.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,751.292,723.0027.4 %5.0932.19237.8074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,683.201,907.2548.2 %5.0837.2188.5389.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,088.112,826.0030.9 %5.01,103.44617.7944.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,031.932,462.0018.8 %5.0628.0445.3192.8 %5.0
สพ.จันทบุรี12,034.425,392.0055.2 %5.0429.77147.6065.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 55,643.5164,572.00-16.0 %0.0817.78668.3718.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,820.518,607.0032.9 %5.0478.57332.5930.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,753.361.00100.0 %5.0513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,481.764,925.00-9.9 %0.01,047.66486.9453.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,225.791,606.0050.2 %5.0685.08244.7064.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,009.372,707.0032.5 %5.01,046.39330.8968.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,188.482,329.0027.0 %5.0761.15151.8380.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,212.893,053.005.0 %2.5628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,953.135,638.565.3 %2.51,952.57567.8470.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 213,599.468,483.8537.6 %5.01,522.61269.2482.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,390.4818,125.791.4 %0.51,969.89451.7577.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,894.654,973.68-27.7 %0.0403.36273.7232.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,001.3750,889.9926.2 %5.01,416.50879.4037.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,210.526,720.0073.3 %5.0686.47555.7519.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,551.309,280.0056.9 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว14,706.774,535.8369.2 %5.0764.25261.4665.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,890.6223,436.0047.8 %5.01,708.491,454.2714.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,209.742,783.0013.3 %5.0723.12247.8265.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,464.43725.1370.6 %5.0475.91291.1238.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี127,786.1919,559.0084.7 %5.051,706.552,689.2994.8 %5.0
รวม 739,609 391,263 47.10 % 100,062 22,347 77.67 %