จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,473.72,618.024.6 %1,334.3203.284.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง0.027,494.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.01,288.00.0 %0.089.60.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,000.2106,232.0-2,024.5 %263.435.186.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,804.62,448.049.0 %2,044.0652.668.1 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.01,968.00.0 %0.0103.60.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,049.91,337.056.2 %470.6259.444.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,099.02,165.0-3.1 %448.1210.053.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง29,138.81,767.093.9 %11,233.6540.395.2 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,062.21,175.061.6 %641.747.192.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,001.5980.067.4 %508.60.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง5,824.15,760.01.1 %806.50.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง0.01,477.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง0.09,582.70.0 %0.0128.10.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,554.63,791.085.7 %10,225.8188.898.2 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,341.14,864.023.3 %1,079.1310.171.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,755.13,274.1-86.5 %792.136.895.4 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.ระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจก.ระยอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทสป.ห้วยโป่ง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,518.01,425.043.4 %375.573.580.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,587.42,818.0-77.5 %774.8517.733.2 %
สปส.จ.ระยอง0.012,976.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,941.31,140.061.2 %546.6168.469.2 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,570.29,651.073.6 %1,114.31,308.3-17.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 19,706.916,956.7-74.7 %1,536.2759.650.6 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,388.14,283.0-26.4 %267.0162.539.1 %
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 150,817 172,685 0 % 33,147 5,473 0 %