จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,526.87851.0066.3 %5.0120.8055.6353.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,964.333,696.0053.6 %5.054.10109.69-102.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,444.2913,902.91-303.7 %0.0150.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,844.5681.0097.2 %5.0541.40221.0259.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,473.672,618.0024.6 %5.01,334.31203.1684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง23,211.0627,494.00-18.5 %0.03,741.331,592.1457.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,002.94703.0082.4 %5.0206.30115.0044.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,023.581,006.0075.0 %5.0185.0751.4672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,616.211,288.0072.1 %5.0176.8989.5849.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4035.1586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา340.76231.0032.2 %5.0292.8988.9969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,844.741,588.0058.7 %5.0328.71111.2266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,701.96430.0088.4 %5.0137.8853.4361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,301.371,212.0077.1 %5.0351.1098.6571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,151.27744.0082.1 %5.0120.8078.6734.9 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,017.755,519.2238.8 %5.01,620.0560.8096.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,804.592,448.0049.0 %5.02,044.00652.6568.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ2,260.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ512.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,852.931,968.0048.9 %5.0434.49103.6376.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,892.082,466.0036.6 %5.0906.17666.3126.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,967.231,230.0069.0 %5.0565.5987.4884.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,322.701,337.0059.8 %5.0470.58259.3544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,283.673,339.3246.9 %5.01,212.20404.2866.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,637.7223.2999.5 %5.01,686.85265.9184.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,098.982,165.00-3.1 %0.0448.14209.9553.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง29,138.791,767.0093.9 %5.011,233.64540.3095.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,173.501,302.0059.0 %5.0449.15135.2869.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง83,187.6618,152.0178.2 %5.032,243.45668.1397.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,361.732,341.0046.3 %5.0907.95142.5084.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,062.211,175.0061.6 %5.0641.7248.9692.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,001.54980.0067.4 %5.0508.61392.0822.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,439.482,566.0025.4 %5.0603.49190.5468.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,606.5631,806.0043.8 %5.024,838.012,363.4790.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง5,824.135,760.001.1 %0.5806.453,808.00-372.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,582.301,477.0058.8 %5.0497.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,037.689,582.74-58.7 %0.01,477.53128.0991.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,812.171,736.0038.3 %5.0451.56527.06-16.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,554.573,791.0085.7 %5.010,225.79188.8098.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,736.712,356.00-35.7 %0.0627.53390.6537.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,341.144,864.0023.3 %5.01,079.09310.0671.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,381.633,274.0925.3 %5.0792.0736.7695.4 %5.0
สพ.ระยอง100,750.699,009.5891.1 %5.0313.78238.3724.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง23,367.8421,812.676.7 %3.0615.82129.3979.0 %5.0
รจก.ระยอง 141,202.6699,987.9629.2 %5.01,920.063,133.38-63.2 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 100,095.1827,669.0072.4 %5.01,041.11260.6275.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,626.911,425.0045.8 %5.0375.4773.5380.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,587.758,845.44-92.8 %0.01,117.12774.2530.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,633.892,818.00-72.5 %0.0793.85517.6934.8 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,076.8012,976.00-43.0 %0.01,611.54880.5145.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,941.281,140.0061.2 %5.0546.64168.3669.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง7,096.404,245.8340.2 %5.0484.2596.8380.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,092.796,455.38-108.7 %0.0550.5628.3494.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,570.229,651.0073.6 %5.01,114.261,308.25-17.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 19,706.8916,956.66-74.7 %0.01,536.16759.6250.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,388.064,282.98-26.4 %0.0266.98162.5039.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง121,936.85108,555.0011.0 %5.02,208.572,004.629.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด27,273.6137,452.00-37.3 %0.0679.49623.108.3 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง30,911.7011,244.0063.6 %5.0704.89440.8037.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง20,077.4513,840.0031.1 %5.0603.20667.72-10.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,036.8127,543.1021.4 %5.0818.521,464.90-79.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,348.1822,369.10-252.4 %0.01,549.171,904.75-23.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,352.994,280.001.7 %0.51,060.08792.7425.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง473.68263.6044.4 %5.0356.48245.8031.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง30,009.9515,460.4048.5 %5.06,100.545,390.3811.6 %5.0
รวม 1,081,126 637,553 41.03 % 130,498 37,551 71.22 %