จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,303.4644.085.0 %401.80.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,282.02,207.032.8 %444.5130.570.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี0.01,857.00.0 %0.0150.50.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 122,603.91.0100.0 %4,850.11,032.978.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 20.012,352.30.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,899.328,629.6-15.0 %3,886.8777.780.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,969.11,510.078.3 %358.047.586.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,528.91,172.074.1 %2,770.376.097.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,519.21.0100.0 %442.752.388.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,495.8295.091.6 %126.10.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,080.40.00.0 %247.3100.559.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,007.01,045.079.1 %310.120.993.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,651.9190.094.8 %313.072.876.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,317.40.00.0 %1,105.30.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 30.04,808.00.0 %0.0490.20.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักชลประทานที่ 910,815.047,717.0-341.2 %4,073.44,035.80.9 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,946.92,865.042.1 %1,276.5647.749.3 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,923.22,573.0-33.8 %390.2299.323.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,442.63,187.028.3 %610.9608.10.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,604.832,373.2-205.3 %1,751.9351.779.9 %
สำนักงานทางหลวงที่ 14 0.00.00.0 %0.04,048.00.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดชลบุรี0.030,048.20.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,216.72,183.032.1 %663.6459.130.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,449.92,791.048.8 %953.2231.975.7 %
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,720.315,749.082.0 %766.5705.38.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจก.ชลบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำพิเศษพัทยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทสญ.ชลบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,339.912,184.020.6 %2,602.62,008.422.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,600.08,406.8-50.1 %1,493.2917.138.6 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สปส.จ.ชลบุรี7,537.310,088.8-33.9 %1,828.0486.073.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี0.048,736.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,081.90.00.0 %537.2233.056.6 %
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,346.318,144.010.8 %838.397.688.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 3,606.85,848.5-62.2 %934.2872.26.6 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 30.02,795.00.0 %0.0449.40.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรภาค 230,994.144,105.5-42.3 %10,259.46,372.237.9 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 297,804 243,911 0 % 42,602 20,636 0 %