จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,288.54644.0085.0 %5.0401.75106.6473.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,564.356,104.0047.2 %5.061.64220.70-258.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,318.682,207.0033.5 %5.0463.54130.5371.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,006.661,857.0038.2 %5.0350.42150.4957.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 541,150.2252,139.00-26.7 %0.09,230.74288.7596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,850.081,032.8878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,577.7312,352.3140.0 %5.03,586.241,196.1066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,813.1428,629.60-15.4 %0.03,886.83779.6379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,395.052,108.0067.0 %5.0309.8355.1082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,945.021,510.0078.3 %5.0358.0147.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,483.74295.0091.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.7155.9581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,066.241.00100.0 %5.0247.34102.3658.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,989.731,045.0079.1 %5.0310.1120.9093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,225.95800.0090.3 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,639.26190.0094.8 %5.0313.0472.8076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,223.681,490.0071.5 %5.0384.112.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,252.001,180.0072.2 %5.0296.5947.7883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,080.342,395.0060.6 %5.0373.5753.4385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.6752.2588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,513.221,172.0074.0 %5.02,770.2676.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,034.50801.0088.6 %5.0222.9560.0473.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,541.929,963.36-181.3 %0.0704.061,100.10-56.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,111.682,392.0041.8 %5.0989.84939.555.1 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,176.906,844.204.6 %2.02,208.10972.8055.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,302.465,372.00-24.9 %0.01,105.34244.1577.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,132.351,930.0062.4 %5.0708.36516.1427.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,377.814,808.00-9.8 %0.0942.46490.1648.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,914.751,450.0050.3 %5.0572.89310.7645.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 910,777.5447,717.00-342.7 %0.03,394.644,035.85-18.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,600.452,103.0041.6 %5.01,419.27277.4080.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,017.951,990.0034.1 %5.0460.88991.28-115.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,929.762,865.0041.9 %5.01,276.49330.6074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,531.687,505.3012.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,916.542,573.00-34.3 %0.0390.16299.2923.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,433.923,187.0028.1 %5.0610.93608.100.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,311.043,416.00-3.2 %0.0403.972.8599.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,568.513,028.0033.7 %5.01,799.422,039.56-13.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,568.1332,373.21-206.3 %0.01,751.89353.5879.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,244.581,653.7691.8 %5.03,465.324,049.85-16.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,961.7011,345.00-90.3 %0.01,602.661,154.2528.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,769.923,241.9514.0 %5.0762.87456.8840.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,721.225,865.33-24.2 %0.0678.48214.8468.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,926.9112,568.02-26.6 %0.03,758.341,253.6766.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,607.303,165.0012.3 %5.0801.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,263.624,626.52-41.8 %0.0501.01290.6342.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,025.122,904.004.0 %2.0437.84574.53-31.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,955.8730,048.20-404.5 %0.01,311.911,166.3111.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,151.105,062.00-60.6 %0.0369.08493.64-33.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,228.831,407.7856.4 %5.0527.01405.7623.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี2,953.6024,401.72-726.2 %0.0508.88184.9763.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,253.602,183.0032.9 %5.0682.61459.0632.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,431.042,791.0048.6 %5.0953.21233.8175.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,727.768,853.00-224.6 %0.0443.97271.7038.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,014.3410,780.00-19.6 %0.02,740.721,279.3553.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,856.906,812.00-76.6 %0.0801.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,416.7615,749.0082.0 %5.0766.48663.6013.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,109.449,006.0050.3 %5.0835.19523.0437.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 260,532.971.00100.0 %5.02,377.970.95100.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา85,838.1276,266.0011.2 %5.01,400.201,517.50-8.4 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 22,615.0816,317.0027.8 %5.0523.67366.5230.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,286.7812,184.0020.3 %5.02,602.582,008.3622.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,631.621,161.0055.9 %5.0190.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,580.678,406.84-50.6 %0.01,493.19917.0638.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี22,050.3225,536.01-15.8 %0.01,574.11383.0675.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี3,967.623,340.0015.8 %5.0936.19201.4078.5 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี7,511.2310,088.82-34.3 %0.01,827.95486.0573.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,364.582,430.0027.8 %5.0636.481,105.05-73.6 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,571.786,439.88-309.7 %0.0596.11421.9929.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ7,858.826,392.9518.7 %5.0873.8938.0295.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 176,578.9823,394.0069.5 %5.0940.712,080.90-121.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 239,687.749,624.0075.8 %5.01,161.39854.8026.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 314,144.549,076.3735.8 %5.0571.32521.328.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)8,398.8011,282.22-34.3 %0.0936.1469.4592.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,720.9212,854.2858.2 %5.0403.67369.558.5 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,471.689,748.00-294.4 %0.091.08201.40-121.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,103.2148,736.0028.4 %5.01,367.361,893.70-38.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,707.2386,954.02-28.4 %0.0900.202,229.62-147.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี93,179.1155,720.0040.2 %5.0481.10972.03-102.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี21,551.8527,747.00-28.7 %0.0834.161,367.09-63.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม17,842.3512,143.1631.9 %5.0624.34372.4040.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)14,775.5835,662.10-141.4 %0.0570.76641.85-12.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20,862.5628,454.76-36.4 %0.02,169.541,832.5915.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,541.1222,026.62-297.5 %0.02,240.251,305.7441.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,051.1037,583.00-87.4 %0.01,188.9210.5799.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,071.200.000.0 %0.0537.24232.9856.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,275.9018,144.0010.5 %5.0838.3197.6188.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,252.645,848.52-11.3 %0.0934.20872.206.6 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,180.5215,871.00-156.8 %0.02,270.70487.9078.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,095.522,795.0031.8 %5.0993.20449.3554.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,065.225,431.00-7.2 %0.01,153.7835.7496.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,090.821,855.0040.0 %5.0371.32265.1028.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 230,886.8344,105.51-42.8 %0.010,259.366,372.1737.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี42,568.2921,829.4348.7 %5.04,639.556,302.80-35.8 %0.0
รวม 1,518,243 1,134,349 25.29 % 119,907 69,027 42.43 %