จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,932.521,595.0045.6 %5.0433.38154.9964.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,479.064,140.28-19.0 %0.0738.952.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,037.972,194.0027.8 %5.0547.5058.2489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,268.4715,138.6412.3 %5.03,380.91934.9372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,911.021,016.0074.0 %5.0316.8279.1575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,011.12993.0075.2 %5.0196.7651.2773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,975.691,176.0070.4 %5.0267.2954.8179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,698.321,183.0068.0 %5.0186.3635.7680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,672.35927.0074.8 %5.0139.4036.3273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,735.311,239.0066.8 %5.0184.3363.6765.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,187.601,156.0072.4 %5.0227.2736.5183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,906.78403.0089.7 %5.0191.7756.8670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย5,008.721,160.0076.8 %5.0324.5192.6171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,168.441,565.0069.7 %5.0233.6697.9558.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี4,809.221,773.0063.1 %5.0317.7762.2280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,765.45237.0095.0 %5.0294.6673.0675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,855.5477.0098.0 %5.0175.7346.0973.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,686.136,689.00-17.6 %0.01,138.30706.3038.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,685.623,050.00-80.9 %0.0851.75228.0073.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,493.281,124.0075.0 %5.0566.51250.0055.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,008.841,136.0062.2 %5.0509.50217.9757.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,905.452,301.0041.1 %5.0813.702,159.04-165.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,063.8910,280.44-398.1 %0.0457.65695.02-51.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,801.874,198.0012.6 %5.01,270.07817.2735.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,173.952,403.0042.4 %5.0870.73305.7064.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,209.4615,590.02-89.9 %0.01,365.22349.0774.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,625.5910,498.65-9.1 %0.02,746.8595.0096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,452.112,705.0021.6 %5.0678.60163.5075.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)3,931.291,967.5050.0 %5.01,269.79330.8373.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,650.038,872.31-33.4 %0.02,691.814,023.50-49.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,094.197,370.4919.0 %5.02,898.67247.0091.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,021.921,509.0062.5 %5.0680.5736.5994.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,497.961,703.2051.3 %5.0509.43649.74-27.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,521.492,241.0036.4 %5.0756.72453.0140.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,739.978,450.00-9.2 %0.01,308.102,440.82-86.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,967.174,075.0018.0 %5.0813.70750.117.8 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,977.492,736.0031.2 %5.0718.61199.0272.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,115.3810,341.78-13.5 %0.01,650.6136.0497.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,375.952,269.0032.8 %5.0642.54362.6243.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,620.042,628.0027.4 %5.0800.73318.2560.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,935.822,265.0054.1 %5.01,079.941,484.85-37.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,616.684,242.008.1 %4.01,041.88297.8471.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,638.164,843.0014.1 %5.0680.5972.5489.3 %5.0
สพ.สระบุรี66,059.8410,118.0084.7 %5.03,600.82415.0088.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี56,885.6951,825.628.9 %4.0951.79453.8152.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,792.80921.0067.0 %5.0376.3297.6574.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,917.524,600.006.5 %3.0813.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,863.681,834.0052.5 %5.0756.64287.7562.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,410.576,253.112.5 %1.01,498.30626.0558.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,375.351,955.0042.1 %5.0737.661.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,952.955,598.83-41.6 %0.0699.59511.1026.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 132,248.0218,123.1143.8 %5.0972.75847.6912.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,428.2619,134.3352.7 %5.01,516.69335.6777.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,761.553,439.5668.0 %5.0343.14178.0948.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,831.6318,420.0042.1 %5.0760.05850.75-11.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,268.4688,726.00-2.8 %0.01,483.28999.4032.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี26,438.2425,304.004.3 %2.0645.08527.7218.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค33,637.4321,060.0037.4 %5.0574.14651.05-13.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี45,638.5616,518.0063.8 %5.0623.04277.4055.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์29,271.2738,693.00-32.2 %0.0823.811,391.49-68.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี96,089.1631,993.2166.7 %5.0731.03403.3444.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี9,385.8122,463.66-139.3 %0.01,625.031,522.416.3 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,744.8314,996.77-53.9 %0.03,570.211,045.0570.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,078.8517,659.0016.2 %5.01,054.21964.258.5 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,669.604,923.0013.2 %5.01,003.88925.777.8 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,881.321,483.6048.5 %5.0523.55410.1821.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,776.1813,532.0065.1 %5.03,439.874,573.37-33.0 %0.0
รวม 890,097 603,287 32.22 % 66,623 38,287 42.53 %