จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี0.01,595.00.0 %0.0163.10.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี16,603.515,138.68.8 %3,380.9934.972.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก0.01,016.00.0 %0.079.20.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,698.31,183.068.0 %186.435.880.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,672.4927.074.8 %139.436.373.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,944.510,280.4-48.0 %1,549.0695.055.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,798.74,198.012.5 %1,270.1817.335.7 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,174.02,403.042.4 %870.7305.764.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,209.515,590.0-89.9 %1,365.2349.174.4 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (จ.สระบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,021.91,509.062.5 %510.736.692.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,492.911,852.9-239.3 %509.4649.7-27.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,740.08,450.0-9.2 %1,308.12,440.8-86.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี0.02,736.00.0 %0.0323.50.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,115.410,341.8-13.5 %1,650.690.994.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,456.42,251.078.5 %528.5352.433.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,620.00.00.0 %800.7318.360.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.สระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,410.673,120.2-1,040.6 %1,498.3684.054.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,428.319,134.352.7 %1,516.7353.376.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,669.65,468.03.6 %1,003.9925.87.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 135,436 181,847 0 % 18,089 9,026 0 %