กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ103,809.0747,174.0054.6 %5.05,179.581,692.2467.3 %5.0
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี7,804.287,285.006.7 %3.0911.24368.6059.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,694.677,216.71-26.7 %0.01,161.04227.5980.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด20,851.660.000.0 %0.01,213.110.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,844.0116,419.25-10.6 %0.02,105.89671.6568.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 181,925 78,095 0.00 % 9,455 2,960 0.00 %