กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว124,298.5162,845.0049.4 %5.05,748.631,483.2874.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %