กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.001,035,008.000.0 %0.00.0028,473.550.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.00252,298.000.0 %0.00.0044,556.900.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)693,273.94301,274.7556.5 %5.023,605.0220,263.8514.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)155,620.88122,711.0021.1 %5.07,493.31550.5592.7 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0061,537.000.0 %0.00.003,730.850.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,721.2526,230.001.8 %0.51,644.421,033.5037.2 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)125,500.7077,762.0038.0 %5.06,242.64306.0095.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)526,834.50300,438.8143.0 %5.012,105.6023,947.10-97.8 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,679,369.40287,103.0082.9 %5.09,706.9910,589.85-9.1 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)369,293.19345,802.006.4 %3.014,914.524,546.7069.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)161,359.3381,791.0049.3 %5.06,574.076,543.500.5 %0.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,140,355.90936,564.0617.9 %5.028,848.4420,711.3828.2 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)175,353.38111,436.0036.5 %5.06,202.003,796.9038.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,662,332.30729,152.6356.1 %5.036,188.5021,005.7042.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,573,606.502,696,732.5051.6 %5.0111,797.940.000.0 %0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)309,705.91131,387.0057.6 %5.013,268.264,542.6565.8 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.00485,767.000.0 %0.00.009,450.350.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39850,545.44560,289.3834.1 %5.016,950.124,525.2073.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)522,754.00587,257.63-12.3 %0.022,648.9326,704.85-17.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)806,286.69411,123.5349.0 %5.016,351.548,764.4546.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.0022,391.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)88,530.2011,041.0087.5 %5.05,204.59944.0081.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.0037,759.000.0 %0.00.003,154.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)859,437.38418,519.5951.3 %5.016,519.9815,363.057.0 %3.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00222,668.000.0 %0.00.006,051.500.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.00445,399.090.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,398,628.001,127,256.6019.4 %5.08,752.086,303.6028.0 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,258,602.40210,884.3083.2 %5.04,044.450.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.97,872.5232,616.3766.7 %5.02,450.101,157.0052.8 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.86,773.7827,128.5068.7 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.34,846.4526,424.0024.2 %5.01,272.35844.1033.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,661,310.40858,925.9448.3 %5.061,458.5018,339.1570.2 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.00477,592.690.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.00160,767.310.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.0055,671.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.0018,324.910.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.0047,340.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.2403,047.84176,733.0056.2 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.30.00535,367.380.0 %0.00.0010,710.100.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)69,393.6726,282.0062.1 %5.01,595.591,305.0018.2 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.48,231.3111,493.0876.2 %5.01,180.401,432.50-21.4 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.38,757.394,670.8187.9 %5.0781.00648.0017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.001,706,689.800.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)202,153.34114,660.0043.3 %5.07,331.066,003.3518.1 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)614,470.81187,523.5069.5 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พัน.สต.กส.ทบ.114,158.7651,745.0054.7 %5.02,795.811,114.0060.2 %5.0
พัน.สท.39,256.1324,487.3037.6 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)877,400.69353,315.0059.7 %5.017,636.9416,450.306.7 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)398,047.2884,737.9978.7 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31694,044.63399,635.0042.4 %5.013,324.160.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.00416,982.910.0 %0.00.0096,936.200.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00555,790.500.0 %0.00.0016,827.250.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )440,241.50163,931.9162.8 %5.09,732.689,428.603.1 %1.5
มทบ.11 และ นขต.0.00191,033.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.150.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)220,650.7363,603.8171.2 %5.06,112.683,595.2041.2 %5.0
มทบ.22845,077.81343,673.4159.3 %5.018,025.1310,665.0040.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)591,104.38122,857.0079.2 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)344,501.0090,243.3473.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )297,494.9788,494.3070.3 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)414,545.9495,413.4177.0 %5.09,554.059,254.903.1 %1.5
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)255,336.6789,105.0065.1 %5.05,688.064,528.5020.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)333,598.38150,530.3154.9 %5.07,628.872,557.5566.5 %5.0
มทบ.310558,021.19115,488.4679.3 %5.011,745.789,075.1522.7 %5.0
มทบ.32317,449.88152,356.9852.0 %5.06,979.936,575.005.8 %2.5
มทบ.340.00139,859.980.0 %0.00.0048,867.800.0 %0.0
มทบ.35423,276.81225,019.6746.8 %5.09,254.818,428.708.9 %4.0
มทบ.37278,644.2590,955.4367.4 %5.06,290.344,326.0031.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)118,502.3443,999.0962.9 %5.02,364.001,100.0053.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)259,835.6972,473.9072.1 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)338,075.1697,576.0071.1 %5.07,358.375,985.5018.7 %5.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)140,517.9522,601.0083.9 %5.08,407.973,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)288,157.59114,340.9960.3 %5.06,181.204,926.8020.3 %5.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.รร.จปร.130,303.8866,875.0048.7 %5.0594.26292.0050.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.51,538.8033,585.4534.8 %5.03,046.781,227.9059.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.00177,167.200.0 %0.00.003,830.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,368.8642,050.0019.7 %5.02,911.992,700.007.3 %3.5
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,452,166.602,830,889.00-94.9 %0.07,960.0811,614.05-45.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)433,298.56287,291.1933.7 %5.03,509.153,516.60-0.2 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)172,928.5960,928.2064.8 %5.07,928.063,993.8049.6 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.00107,000.000.0 %0.00.00558.550.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)217,881.36232,114.00-6.5 %0.06,185.432,881.5053.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.156,699.6458,094.0062.9 %5.08,579.672,160.3574.8 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 894,592.69371,688.9758.5 %5.037,764.5411,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)619,784.69286,663.2853.7 %5.027,003.9915,315.7543.3 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)75,878.6638,904.2048.7 %5.07,514.151,479.6580.3 %5.0
รวม 34,486,352 18,306,882 0.00 % 667,405 411,335 0.00 %