สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน252,057.80359,466.38-42.6 %0.08,822.141,307.5085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.0016,341.000.0 %0.00.00334.920.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.0012,959.000.0 %0.00.00507.210.0 %0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ18,825.2113,539.0028.1 %5.0337.77458.08-35.6 %0.0
รวม 270,883 373,005 0.00 % 9,160 1,766 0.00 %