สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138,095.2122,331.011.4 %6,977.43,863.344.6 %
รวม 138,095 122,331 11 % 6,977 3,863 45 %