กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมส่งเสริมการเกษตร596,127.00.039,832.40.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร0.00.00.00.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 20.00.00.00.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.00.00.00.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 10.00.00.00.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0