กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ86,887.348,909.043.7 %5,151.41,103.078.6 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด21,639.629,235.0-35.1 %1,220.5764.237.4 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,612.414,029.410.1 %2,110.2695.467.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด27,372.70.00.0 %1,243.3752.439.5 %
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี7,775.76,568.015.5 %900.7340.562.2 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,094.09,034.1-192.0 %2,461.3597.375.7 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,710.57,641.9-13.9 %1,246.3317.674.5 %
รวม 141,720 115,417 0 % 14,334 4,571 0 %