กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการท่องเที่ยว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %