สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 86,358.729,877.065.4 %5,157.7528.189.8 %
รวม 86,359 29,877 65 % 5,158 528 90 %