สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 221,402.5376,990.0-70.3 %48,382.021,022.656.5 %
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) 24,768.00.00.0 %6,773.20.00.0 %
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,487.512,113.016.4 %3,392.61,254.363.0 %
กองการต่างประเทศ(ตท.) 15,641.50.00.0 %2,949.6432.985.3 %
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,774.927,867.0-17.2 %4,855.0823.283.0 %
กองวินัย(วน.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองสารนิเทศ(สท.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรภาค 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจน้ำ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ปส.1 บช.ปส.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการปราบปราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองทะเบียนพล สกพ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองกฎหมาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองตำรวจสื่อสาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ตชด.ภาค 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.กฝ.บช.ตชด.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบัญชี(กช.สงป.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ปส.2 บช.ปส.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ตชด.ภาค 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจทางหลวง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองอัตรากำลัง สกพ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจจราจร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองทะเบียนประวัติอาชญากร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,404.858,503.0-130.3 %60,984.02,053.796.6 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 167,422.60.00.0 %28,458.213,961.450.9 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.010,490.30.0 %0.0672.40.0 %
กองสวัสดิการ สกพ.34,503.822,069.036.0 %7,757.83,895.949.8 %
กองคดีอาญา9,750.80.00.0 %1,556.7323.279.2 %
บก.ตชด.ภาค 30.033,552.40.0 %0.05,203.50.0 %
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน0.018,760.00.0 %0.01,027.10.0 %
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.35,293.30.00.0 %4,178.63,520.115.8 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1120,556.325,320.079.0 %50,181.7858.098.3 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ0.02,234.70.0 %0.09,660.10.0 %
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 9,411.30.00.0 %1,065.1229.778.4 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.015,264.00.0 %0.0949.10.0 %
บก.ตชด.ภาค 242,503.925,657.239.6 %3,822.23,193.916.4 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 480,706.814,167.082.4 %39,166.7760.598.1 %
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.14,207.10.00.0 %3,246.10.00.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,314.022,810.6-49.0 %23,269.32,610.888.8 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,525.710,494.753.4 %6,882.01,068.584.5 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,611.928,593.0-45.8 %66,121.61,146.598.3 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.017,472.00.0 %0.01,220.00.0 %
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 10,345.80.00.0 %1,584.01,340.015.4 %
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.39,141.50.00.0 %3,607.52,813.322.0 %
รวม 620,792 624,584 0 % 358,215 61,308 0 %