สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน102,545.384,000.05,704.9182.1
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0