สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 86,131.233,000.05,051.4310.5
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0