กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมการแพทย์ 0.00.00.00.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.00.00.00.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง0.00.00.00.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.00.00.00.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ336,581.6365,091.05,415.91,184.1
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี128,182.5152,143.01,513.71,290.8
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.0141,951.00.0933.8
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี163,727.359,317.62,666.2594.1
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่141,299.778,372.06,610.72,194.3
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.058,189.00.0710.4
สถาบันประสาทวิทยา0.0401,702.00.0514.2
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่80,719.995,700.03,878.6253.3
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,183.023,862.52,633.5663.5
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี0.025,132.00.00.0
โรงพยาบาลสงฆ์0.0326,412.00.01,534.1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี0.00.00.00.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.00.00.00.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี0.00.00.00.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง0.00.00.00.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี0.00.00.00.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.00.00.00.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี0.00.00.00.0
สถาบันพยาธิวิทยา0.00.00.00.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.00.00.00.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา0.00.00.00.0
สถาบันโรคผิวหนัง0.00.00.00.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0