กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบ1,081,054.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27,342.95ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบ257,487.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44,556.90ประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)725,588.00372,460.7848.7 %5.024,108.4220,273.3515.9 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)126,936.47142,321.69-12.1 %0.05,586.04466.4591.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ58,488.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,241.45ประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)23,847.0717,573.0026.3 %5.0673.94349.5048.1 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)121,830.9484,416.0030.7 %5.06,242.641,161.9081.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)528,203.88305,242.4742.2 %5.012,133.6223,346.85-92.4 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,672,247.10286,741.0082.9 %5.09,722.626,830.4029.7 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)135,255.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,739.789,795.50-45.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)368,054.97297,016.0019.3 %5.014,824.853,302.1577.7 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)149,741.8881,086.0045.8 %5.06,527.176,543.50-0.3 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,137,104.00940,451.3817.3 %5.028,882.8420,006.5030.7 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)168,544.27119,044.0029.4 %5.06,202.003,796.9038.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,725,299.40847,044.8150.9 %5.036,187.959,259.6574.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,804,094.002,807,439.3051.6 %5.0111,797.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)310,565.06137,525.0055.7 %5.012,911.824,542.6564.8 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ459,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,190.95ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39862,872.19600,992.0030.3 %5.016,950.124,514.1073.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)533,735.56581,201.81-8.9 %0.022,642.6025,838.45-14.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69433,917.5947.1 %5.016,351.547,975.6051.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)ไม่ครบ23,150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ457.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)78,756.7111,014.0086.0 %5.05,154.561,030.0080.0 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบ36,914.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,466.00ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)820,478.00420,245.7848.8 %5.015,791.5214,579.907.7 %3.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ไม่ครบ247,150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,188.50ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ517,570.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบ317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,398,800.301,191,642.0014.8 %5.08,532.906,426.3024.7 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช593,659.81893,253.81-50.5 %0.02,602.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.101,830.6036,834.5663.8 %5.02,450.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.2 กส.ทบ.90,060.6627,172.5069.8 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.35,910.4730,391.0015.4 %5.01,272.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,742,741.80941,390.9446.0 %5.061,323.9914,606.6076.2 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบ421,253.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบ201,442.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ69,768.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ19,935.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ50,407.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
บชร.2418,314.78192,791.9553.9 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.3ไม่ครบ559,574.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,786.00ประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)74,080.3827,632.0062.7 %5.01,671.151,305.0021.9 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.49,279.8112,164.6275.3 %5.01,180.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.39,651.795,000.5087.4 %5.0781.00648.0017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบ1,469,930.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)206,818.42134,854.0034.8 %5.07,315.596,003.3517.9 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)640,171.06196,254.2569.3 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พัน.สต.กส.ทบ.70,444.2059,374.0015.7 %5.01,787.17408.5077.1 %5.0
พัน.สท.40,743.1024,714.9639.3 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)893,068.56372,860.0058.2 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)410,683.6992,903.0077.4 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31709,132.56429,975.9739.4 %5.013,324.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบ453,111.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,059.00ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ602,453.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,782.65ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )464,007.47159,586.2065.6 %5.09,687.159,685.450.0 %0.5
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบ320,673.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
มทบ.15ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)233,681.3082,928.0064.5 %5.06,112.683,530.8542.2 %5.0
มทบ.22873,670.69343,310.3860.7 %5.018,028.8810,665.0040.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)604,745.25141,884.0076.5 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)356,335.00104,977.8570.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )307,675.4197,220.6368.4 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)437,305.3486,744.4380.2 %5.09,554.056,300.2034.1 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)295,616.50105,353.0064.4 %5.06,313.384,492.0028.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)353,080.84172,309.9151.2 %5.07,590.342,171.8571.4 %5.0
มทบ.310579,158.38127,456.6978.0 %5.011,745.787,300.0037.9 %5.0
มทบ.32332,388.69161,176.0051.5 %5.06,979.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.34363,006.3815,487.0095.7 %5.08,517.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.35500,943.63238,723.0352.3 %5.010,701.229,770.758.7 %4.0
มทบ.37300,521.2894,048.2268.7 %5.06,290.344,225.0032.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)122,573.0348,100.6060.8 %5.02,364.001,118.5052.7 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)268,761.3475,779.7071.8 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)349,513.78119,759.0065.7 %5.07,358.375,985.5018.7 %5.0
ร.31 รอ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)143,760.6916,179.0088.7 %5.08,394.292,396.7071.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)297,067.84144,281.0051.4 %5.06,209.434,815.9522.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รพ.รร.จปร.132,259.9459,637.0054.9 %5.0596.19279.1553.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.52,035.1735,344.4932.1 %5.02,957.101,164.8060.6 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบ165,645.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,830.00ประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.48,625.8634,504.0029.0 %5.01,925.562,635.00-36.8 %0.0
รร.ส.สส.ไม่ครบ43,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,041,832.102,938,064.00-182.0 %0.05,840.3620,631.50-253.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)424,185.19311,776.6326.5 %5.03,555.993,516.601.1 %0.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)180,166.8664,865.4264.0 %5.07,854.343,993.8049.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก81,815.7495,000.00-16.1 %0.02,414.64558.5576.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)215,249.55234,948.00-9.2 %0.06,057.241,874.3569.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.165,462.6465,074.0060.7 %5.08,639.21700.3591.9 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 945,097.13371,021.9460.7 %5.039,314.6111,442.7570.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)635,947.50319,906.1649.7 %5.027,424.584,502.5083.6 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6434,298.0055.6 %5.07,514.152,366.9568.5 %5.0
รวม 34,677,700 20,054,686 0.00 % 660,486 378,331 0.00 %