กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กองทัพบก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)113,039.184,416.025.3 %6,242.60.00.0 %
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)534,554.6581,201.8-8.7 %22,597.80.00.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)374,580.8297,016.020.7 %14,824.93,302.177.7 %
กรมการทหารช่าง(กช.)715,404.3372,460.847.9 %24,108.4268,721.6-1,014.6 %
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,701,896.9286,741.083.2 %9,722.66,830.429.7 %
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.00.00.0 %0.06,543.50.0 %
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)137,653.80.00.0 %6,739.89,795.5-45.3 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.0847,044.80.0 %0.09,259.60.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.7433,917.647.1 %16,351.50.00.0 %
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)171,532.60.00.0 %6,202.03,796.938.8 %
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.00.00.0 %0.00.00.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บชร.10.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รร.พธ.พธ.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รพ.ของ ทภ.10.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รร.ส.สส.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รร.ขส.ขส.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.634,298.055.6 %7,514.12,367.068.5 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,693,302.3941,390.944.4 %61,324.014,606.676.2 %
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)603,552.6141,884.076.5 %12,529.06,320.049.6 %
มทบ.34367,178.915,487.095.8 %8,517.80.00.0 %
ร.12 รอ. และ นขต.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บชร.20.00.00.0 %0.00.00.0 %
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)219,066.0234,948.0-7.2 %6,057.21,874.469.1 %
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)178,476.864,865.463.7 %7,892.93,993.849.4 %
รร.กส.กส.ทบ.0.00.00.0 %0.01,164.80.0 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)214,640.1134,854.037.2 %7,315.66,003.317.9 %
กสษ.2 กส.ทบ.91,704.127,172.570.4 %7,704.83,085.660.0 %
พัน.สท.0.024,715.00.0 %0.0884.70.0 %
ศสท.กส.ทบ.168,482.065,074.061.4 %8,639.219,931.1-130.7 %
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก83,266.4104,000.0-24.9 %2,414.6558.576.9 %
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 945,097.10.00.0 %39,314.611,442.870.9 %
มทบ.220.0343,310.40.0 %0.010,665.00.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.80.00.0 %8,394.33,061.763.5 %
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)367,627.3172,309.953.1 %7,590.32,171.971.4 %
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0105,353.00.0 %0.00.00.0 %
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)357,139.5119,759.066.5 %7,358.45,985.518.7 %
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.086,744.40.0 %0.06,300.20.0 %
มณฑลทหารบกที่ 360.0612,325.10.0 %0.00.00.0 %
มทบ.37305,127.094,048.269.2 %6,290.34,225.032.8 %
บชร.30.00.00.0 %0.00.00.0 %
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.11 และ นขต.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ร.31 รอ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กสษ.3 กส.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.320.00.00.0 %0.00.00.0 %
กสษ.1 กส.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.350.00.00.0 %0.00.00.0 %
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รพ.รร.จปร.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.150.00.00.0 %0.00.00.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.20.00.00.0 %0.00.00.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
มทบ.3100.00.00.0 %0.00.00.0 %
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
พัน.สต.กส.ทบ.0.00.00.0 %0.00.00.0 %
มณฑลทหารบกที่ 310.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 8,986,957 4,205,844 0 % 251,937 378,074 0 %