สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา150,071.2334,000.0-122.6 %6,242.61,105.382.3 %
รวม 150,071 334,000 -123 % 6,243 1,105 82 %