สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี104,061.169,189.033.5 %5,701.7751.386.8 %
รวม 104,061 69,189 34 % 5,702 751 87 %