กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง0.0316,833.00.0 %0.010,833.20.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %