กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมการปกครอง 0.00.00.00.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0