สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน102,055.856,526.05,517.3902.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0