สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,479.2780,000.0041.8 %5.07,290.08507.0093.0 %5.0
รวม 137,479 80,000 41.81 % 7,290 507 93.05 %