กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0.00.00.00.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี0.00.00.00.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง0.00.00.00.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี0.00.00.00.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)0.00.00.00.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา0.00.00.00.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร0.00.00.00.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0