กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 139,987.06101,510.0027.5 %5.07,512.071,175.4284.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี4,749.405,822.65-22.6 %0.01,899.42553.4370.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,685.947,769.44-36.6 %0.01,975.81741.0062.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,839.218,954.54-53.4 %0.02,434.46915.8062.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,436.545,422.000.3 %0.51,933.70176.7090.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,528.156,621.52-1.4 %0.02,682.481,624.5039.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,470.353,967.5027.5 %5.02,093.42474.6577.3 %5.0
รวม 173,697 140,068 19.36 % 20,531 5,662 72.43 %