กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรน้ำ 127,949.9136,401.0-6.6 %6,311.40.00.0 %
รวม 127,950 136,401 -7 % 0 0 0 %