กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0.037,000.00.0 %0.0952.60.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน11,195.17,029.837.2 %728.20.00.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง0.06,093.50.0 %0.0861.40.0 %
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ยุบหน่วยงาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 11,195 7,030 0 % 0 0 0 %