สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี116,832.2107,677.07.8 %6,495.9624.090.4 %
รวม 116,832 107,677 8 % 6,496 624 90 %