ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 159 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงบประมาณ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %41.33 %82.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %7.84 %90.39 %ผ่านผ่าน3.55.0
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %18.08 %96.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กองทัพบก10018.00 %17.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %13.81 %90.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสรรพากร 8422.62 %26.19 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมศุลกากร20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %100.00 %0.00 %93.18 %ไม่รายงานผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %65.40 %89.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ7183.10 %83.10 %-12.30 %53.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว955.56 %55.56 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2321.74 %26.09 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1428.57 %28.57 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10825.00 %24.07 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %17.13 %50.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-60.31 %86.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-8.78 %-3.49 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมปศุสัตว์ 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมวิชาการเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.42 %44.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %0.00 %46.04 %0.00 %ผ่านไม่รายงาน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.89 %36.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-201.60 %-234.25 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %-46.68 %53.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %100.00 %0.00 %68.14 %ไม่รายงานผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมป่าไม้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %6.44 %45.31 %ผ่านผ่าน3.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 812.50 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %0.00 %-6.61 %0.00 %ไม่ผ่านไม่รายงาน0.00.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2842.86 %46.43 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.82 %93.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.55 %89.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %75.78 %68.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %42.51 %83.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการค้าต่างประเทศ70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการค้าภายใน1045.77 %4.81 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %38.48 %46.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมคุมประพฤติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมบังคับคดี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %50.00 %65.80 %0.00 %ผ่านไม่รายงาน5.00.0
กรมราชทัณฑ์ 90.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %15.34 %55.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมศิลปากร 6683.33 %84.85 %39.27 %97.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %33.51 %86.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-41.48 %86.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %44.03 %90.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน60.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-122.56 %82.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการแพทย์ 2642.31 %42.31 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมควบคุมโรค 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %55.05 %66.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %95.00 %46.27 %73.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.56 %58.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.69 %93.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %47.83 %60.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1089.26 %12.96 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0