เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  929673637,440,838587,122,095555,371,842396,660,569387,152,017374,541,49137.77 %34.06 %32.56 %
2. จังหวัด  5,1173,898415,790,421389,419,338371,403,036198,343,276199,919,920174,930,13752.30 %48.66 %52.90 %
3. อำเภอ  8781134,400,1584,252,8494,490,0173,338,6383,259,2773,057,22924.12 %23.36 %31.91 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8512,719221,208,097259,500,342262,370,624102,618,153102,209,80499,821,02453.61 %60.61 %61.95 %
รวม  14,7757,4031,278,839,5151,240,294,6241,193,635,519700,960,636692,541,019652,349,88145.19 %44.16 %45.35 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  92964719,958,32221,955,23722,359,4647,755,4867,844,80010,492,44961.14 %64.27 %53.07 %
2. จังหวัด  5,1173,78430,563,13827,953,77528,242,08112,666,32811,683,39710,448,63058.56 %58.20 %63.00 %
3. อำเภอ  878103736,098744,984844,226384,961367,117620,24047.70 %50.72 %26.53 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8512,63043,192,40032,595,24733,427,76724,833,16423,832,37923,198,75542.51 %26.88 %30.60 %
รวม  14,7757,16494,449,95783,249,24384,873,53945,639,94043,727,69444,760,07351.68 %47.47 %47.26 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น