เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  909787636,167,650629,548,175583,399,501428,728,972419,196,015405,258,13432.61 %33.41 %30.54 %
2. จังหวัด  5,1154,646470,714,451452,946,660423,711,357242,267,393245,194,011221,438,42748.53 %45.87 %47.74 %
3. อำเภอ  8781596,005,7405,799,4235,951,2684,499,9934,517,7924,375,95525.07 %22.10 %26.47 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,349340,801,370385,298,669396,060,999166,295,198164,430,561160,058,21051.20 %57.32 %59.59 %
รวม  14,7539,9411,453,689,2111,473,592,9261,409,123,125841,791,556833,338,380791,130,72642.09 %43.45 %43.86 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90977424,315,68825,769,40128,041,26710,596,31910,903,3579,735,04256.42 %57.69 %65.28 %
2. จังหวัด  5,1154,58437,159,73634,510,26834,324,50616,312,13215,181,63913,785,41556.10 %56.01 %59.84 %
3. อำเภอ  8781541,201,4571,185,8521,344,661566,132564,499645,10052.88 %52.40 %52.03 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,19767,739,21953,426,76257,117,42039,362,79040,574,47634,445,80041.89 %24.06 %39.69 %
รวม  14,7539,709130,416,101114,892,283120,827,85366,837,37367,223,97158,611,35748.75 %41.49 %51.49 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น