เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  909758628,966,398622,377,086578,630,755423,806,102414,257,205400,013,99632.62 %33.44 %30.87 %
2. จังหวัด  5,1144,488477,128,013450,779,458420,090,718230,166,206232,069,653205,448,02151.76 %48.52 %51.09 %
3. อำเภอ  8781576,010,1015,754,0225,927,1034,393,3494,397,9214,265,72126.90 %23.57 %28.03 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,968980,977,025357,677,9913,159,168,820161,811,074155,940,564148,300,23483.51 %56.40 %95.31 %
รวม  14,7529,3712,093,081,5371,436,588,5584,163,817,396820,176,730806,665,342758,027,97160.81 %43.85 %81.79 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90972722,695,81124,145,96426,409,9969,679,7329,838,3859,612,61657.35 %59.25 %63.60 %
2. จังหวัด  5,1144,39435,197,76132,604,55732,575,26115,129,38114,256,18212,826,16057.02 %56.28 %60.63 %
3. อำเภอ  8781481,172,0751,147,5581,302,202666,621613,979620,86543.12 %46.50 %52.32 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,79859,820,32847,847,42149,031,87835,722,27333,408,62330,041,96840.28 %30.18 %38.73 %
รวม  14,7529,067118,885,975105,745,500109,319,33861,198,00758,117,17053,101,60848.52 %45.04 %51.43 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น