จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,760.67690.0075.0 %5.0240.68205.8514.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาทไม่ครบ7,029.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ125.40ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,878.162,286.0020.6 %5.0563.42100.8482.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,062.951,440.0053.0 %5.0601.4173.7987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,484.237,457.0012.1 %5.02,160.73303.2786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,038.69368.0087.9 %5.0206.02100.5451.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,009.42342.0091.5 %5.0190.8749.6874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,170.80156.0095.1 %5.0172.7366.7361.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,145.96599.0085.6 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,460.51610.0082.4 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง925.7465.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,739.373,261.0012.8 %5.0811.88627.1722.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,143.99452.0078.9 %5.0335.64160.1552.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,579.401,217.0066.0 %5.0867.68440.9249.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,152.763,122.431.0 %0.5768.91194.0074.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1239,405.193,197.0091.9 %5.017,542.653,325.0081.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,740.031,859.0032.2 %5.0506.34375.2525.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,434.583,039.0031.5 %5.01,438.151,216.9315.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,317.561,000.4796.3 %5.01,526.88262.7882.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท3,968.423,091.1122.1 %5.01,142.5883.0392.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,087.672,128.0047.9 %5.01,206.25606.1949.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ1,980.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ61.78ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,857.701,407.5463.5 %5.01,565.712,874.51-83.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,638.5112,791.29-175.8 %0.0981.77160.6583.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,438.90161.0095.3 %5.0867.59422.8751.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,991.53992.0066.8 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท66,133.98599.0099.1 %5.04,551.12228.1695.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,333.413,011.909.6 %4.5772.59398.1748.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,524.272,580.0043.0 %5.01,152.91191.4483.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,071.042,539.0079.0 %5.01,533.24617.5059.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ214.99ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,407.766,620.40-50.2 %0.01,095.8784.6392.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,182.572,075.0079.6 %5.0658.50596.609.4 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,987.752,573.0135.5 %5.0715.52200.1072.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,329.263,414.00-2.5 %0.0810.60526.6835.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,650.422,532.004.5 %2.0487.360.00100.0 %5.0
สพ.ชัยนาท9,891.18719.0092.7 %5.0544.40224.8158.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 34,479.5726,955.6621.8 %5.0566.92780.53-37.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,572.022,761.00-7.3 %0.0430.3125.2494.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,127.431,764.0043.6 %5.0643.25342.3246.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,535.571,355.0046.6 %5.0449.32218.0051.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,448.183,299.704.3 %2.0810.63299.3663.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบ1,014.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,827.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ94.60ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท263,141.634,993.6398.1 %5.06,946.98208.2297.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท66,365.4078,080.00-17.7 %0.01,294.55402.3168.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท152,725.0618,463.0087.9 %5.03,348.32742.9577.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท7,483.151,004.0086.6 %5.01,310.161,166.7410.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,129.75711.9677.3 %5.0620.47366.3741.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,425.37617.0082.0 %5.0296.49288.162.8 %1.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ3,906.57ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,519.58ประเมินไม่ได้0.5
รวม 808,378 218,400 72.98 % 63,448 19,561 0.00 %