จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี536.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5180.8955.2169.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,707.693,246.0012.5 %5.0439.8847.5089.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,984.60749.0074.9 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,827.483,755.2545.0 %5.01,580.87648.8559.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,843.95737.0080.8 %5.0195.2436.1081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,646.71875.0076.0 %5.0196.5150.3574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,564.04328.0090.8 %5.0172.5938.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,574.94625.0082.5 %5.0176.6342.7675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,882.07366.0090.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,584.83321.0091.0 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,922.421,651.0043.5 %5.0558.18488.6912.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,848.241,224.0068.2 %5.0740.80641.4413.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,919.91740.0074.7 %5.0458.93435.775.0 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,596.83475.0081.7 %5.0325.81207.1136.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,590.372,044.11-28.5 %0.0339.28143.1057.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,118.452,011.0051.2 %5.0915.28630.8031.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,957.036,755.3838.3 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,136.281,289.0058.9 %5.0554.01266.0052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,785.471,111.0060.1 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,956.9878.0097.4 %5.0344.83235.6631.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,218.891,756.0045.4 %5.0530.57242.2154.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,689.793,452.0039.3 %5.01,428.74405.2471.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,001.001,943.0035.3 %5.0380.32110.8370.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,961.225,819.1326.9 %5.01,200.55125.7989.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,067.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,369.592,310.4431.4 %5.0649.09292.2655.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,437.641,537.00-6.9 %0.0601.61506.3515.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,311.74765.0041.7 %5.0592.04302.2149.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,024.502,515.9337.5 %5.0401.842.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,063.811,584.0048.3 %5.0515.97141.5672.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 43,321.9338,358.6211.5 %5.0616.19704.20-14.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,464.35700.0071.6 %5.0268.77135.7749.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,659.07753.0071.7 %5.0258.99200.6722.5 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,432.452,556.6225.5 %5.0592.04267.5054.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,457.762,806.6437.0 %5.0611.0538.9693.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ3,405.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ276.81ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,953.485,071.4449.0 %5.0759.53251.7066.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)29,035.034,175.3785.6 %5.02,502.07338.6286.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,605.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5226.27304.71-34.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบ25,106.59ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ581.10ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 231,459.7311,976.0061.9 %5.0478.30553.31-15.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี71,959.8124,581.0065.8 %5.0416.83996.89-139.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี16,303.7918,448.00-13.2 %0.0363.951,197.89-229.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบ10,558.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,160.39ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,945.261,357.0053.9 %5.0463.07419.509.4 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี576.59455.0021.1 %5.0287.78226.9121.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,940.594,790.7486.7 %5.02,555.585,090.27-99.2 %0.0
รวม 361,036 166,093 54.00 % 26,395 17,044 35.43 %