จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,336.81174.0092.6 %5.0399.96176.9955.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 5,864.6912,426.04-111.9 %0.044.5288.01-97.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,683.86416.0084.5 %5.0350.2724.1493.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,769.34416.0085.0 %5.0609.13238.8460.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,583.917,040.00-26.1 %0.01,293.711,009.4722.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,640.991.00100.0 %5.0418.9746.4088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,479.62163.0095.3 %5.0251.31130.1248.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,137.46252.0092.0 %5.0393.05130.7066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,625.48272.0092.5 %5.0411.6458.7685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,491.79616.0082.4 %5.0258.0845.2382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,439.62155.0095.5 %5.0338.9220.8593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,467.35295.0091.5 %5.0220.7628.8986.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,045.615,671.7519.5 %5.0875.36328.7062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,073.751.00100.0 %5.0875.360.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,380.03479.0079.9 %5.0418.97157.0862.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,648.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ234.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,732.76481.0082.4 %5.0590.12293.0150.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,165.92312.0085.6 %5.0457.01437.154.3 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,428.441.00100.0 %5.01,532.381,129.2826.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,329.371.0099.9 %5.0381.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,802.951,937.9849.0 %5.01,084.53463.4957.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,951.291.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,417.241,618.0452.7 %5.0856.34311.0863.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ2,894.39642.0077.8 %5.0666.18244.9363.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,883.58628.0078.2 %5.0666.1838.0294.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,366.01325.0086.3 %5.0514.05346.2732.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,883.873,500.00-21.4 %0.0647.17243.9962.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ12,857.111.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,852.301.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ4,750.861.00100.0 %5.01,521.900.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,032.961.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,492.7043.0098.8 %5.0514.050.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,869.351,532.0046.6 %5.0647.17513.6620.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,061.171,251.0069.2 %5.0837.33789.575.7 %2.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,268.38948.0071.0 %5.0837.331,045.00-24.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,494.89440.0082.4 %5.0476.0245.4290.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,443.031,937.0079.5 %5.0685.20347.1949.3 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,176.1325,751.1122.4 %5.0766.35687.5110.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,421.94576.0076.2 %5.0437.99118.9972.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,213.332,235.3330.4 %5.0609.13205.7966.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,599.991,009.0078.1 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,826.821.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,479.70729.5179.0 %5.0932.41500.6546.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,856.921,481.0448.2 %5.0647.17105.0283.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ53,425.449,340.6582.5 %5.01,642.67717.3256.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,297.322,423.0061.5 %5.0296.75278.356.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,063.3711,483.00-42.4 %0.01,513.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,084.011.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,427.051.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ13,853.517,459.0046.2 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 278,724 106,470 61.80 % 39,782 14,235 64.22 %