จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,662.04983.0063.1 %5.0519.27550.89-6.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,195.1420,966.12-87.3 %0.066.19140.60-112.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,261.227,712.4149.5 %5.098.131,101.00-1,022.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,357.983,900.48-16.2 %0.0538.30213.7560.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,948.111,476.0049.9 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,729.609,186.005.6 %2.52,611.03658.3574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,557.10381.0089.3 %5.0205.65106.8148.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,472.96150.0095.7 %5.0181.41104.1442.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,530.5913.0099.6 %5.0160.3837.8876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,032.84226.0095.5 %5.0201.2243.8178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,543.65150.0095.8 %5.0286.04104.9363.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,765.73248.0093.4 %5.0313.16102.8567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,495.77252.0092.8 %5.0343.7428.0291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,458.9624.0099.3 %5.0342.5576.8477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,192.28678.0083.8 %5.0406.6386.5178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,614.88250.0093.1 %5.0252.0078.0769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ938.0913.0098.6 %5.0222.49658.35-195.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,723.65143.0096.2 %5.0187.7096.2548.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก8,897.8818,417.48-107.0 %0.01,120.69604.6946.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,365.159,296.400.7 %0.5739.100.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,053.445,439.15-78.1 %0.0766.48286.9062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,550.53971.0061.9 %5.0440.77173.8560.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,585.37652.0074.8 %5.0519.85350.0032.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,575.381.00100.0 %5.0333.22233.7029.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,704.84947.8065.0 %5.0519.22141.7972.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,111.82691.0077.8 %5.0709.43279.9560.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,289.30690.5079.0 %5.0705.17608.4513.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,917.321,866.0052.4 %5.01,051.72816.1322.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,984.832,003.79-1.0 %0.0491.419.0098.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,146.051,895.0654.3 %5.01,146.81810.4329.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,196.34906.9071.6 %5.0747.4669.2990.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,548.38ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ371.08ประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานนราธิวาส84,876.2688,563.93-4.3 %0.0644.29631.002.1 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,199.481,604.0049.9 %5.0747.46341.1254.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,994.674,243.0061.4 %5.071.9276.36-6.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ787.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ43.03ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,794.18576.0079.4 %5.0576.33239.3658.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส26,110.032,213.0091.5 %5.010,540.70176.9598.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,038.3020,533.80-46.3 %0.03,504.783,009.0214.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,002.605,014.35-0.2 %0.01,508.102,033.00-34.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,855.501,427.0070.6 %5.0842.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,705.697,466.00-58.7 %0.01,250.85220.2882.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,557.331,034.0086.3 %5.0747.46790.40-5.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,960.563,034.0023.4 %5.0956.64622.2535.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,774.041,660.0056.0 %5.0785.50448.9142.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,570.941,373.0070.0 %5.01,298.93102.0892.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,731.822,071.0024.2 %5.0538.2952.4390.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,779.367,368.0037.4 %5.0530.93338.2736.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบ27,669.36ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ186.43ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,912.051,879.0035.5 %5.0614.35232.2962.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,238.892,998.0029.3 %5.01,127.78364.8067.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,005.981,888.0037.2 %5.0614.3535.1594.3 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,057.004,070.6832.8 %5.01,374.96693.5049.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,480.252,393.0046.6 %5.01,279.91207.8183.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,520.735,495.75-21.6 %0.0975.66892.258.5 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,635.865,348.2763.5 %5.0965.67369.5561.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)65,347.684,847.7592.6 %5.02,575.24595.3976.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 199,075.5412,653.7187.2 %5.01,200.49617.7348.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 218,114.178,591.0752.6 %5.01,853.491,479.1520.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,291.901,976.00-53.0 %0.0284.00223.7921.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,642.077,788.0070.8 %5.0776.27416.7746.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบ17,848.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ900.03ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,726.7611,387.912.9 %1.01,907.181,429.2525.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,143.261,287.8159.0 %5.0709.43351.2850.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,459.731,776.0027.8 %5.0424.20207.0551.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส53,711.6413,190.0075.4 %5.06,727.696,162.658.4 %4.0
รวม 651,173 326,282 49.89 % 62,970 31,934 49.29 %