จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาไม่ครบ141.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ235.77ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,037.868,138.2063.1 %5.0403.95302.4725.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา950.951,458.00-53.3 %0.0596.73126.0178.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,331.22570.0075.5 %5.0451.3368.4584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,210.419,667.7256.5 %5.01,548.58200.1987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,468.99399.0088.5 %5.0172.9259.8565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,488.09443.0087.3 %5.0201.35113.0543.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,434.12211.0093.9 %5.0245.06112.1054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,436.22392.0088.6 %5.0258.15120.6553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,404.2769.0098.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,609.80469.0087.0 %5.0262.3047.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5463.6265.5585.9 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,558.557,065.5917.4 %5.0922.30246.5073.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,975.652,085.3929.9 %5.0610.14577.605.3 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,451.451,382.0069.0 %5.01,418.351,286.309.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,973.731,057.0064.5 %5.0595.3366.5088.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,775.54347.0087.5 %5.0558.70310.4844.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,522.242,166.0052.1 %5.01,032.141,298.65-25.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,345.996,141.003.2 %1.51,467.63339.1976.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,407.162,455.6544.3 %5.01,262.29786.5537.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,896.521,581.5045.4 %5.0615.75114.1881.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,329.618,959.9832.8 %5.01,376.39277.2379.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,796.351,806.0052.4 %5.0996.0756.5294.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.550.39154.23-206.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,421.55440.0081.8 %5.0463.6248.1789.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,807.07649.0076.9 %5.0577.71407.3029.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,612.662,402.0033.5 %5.0862.95298.0565.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,431.9117,753.60-300.6 %0.01,224.26361.2570.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,811.743,407.0068.5 %5.02,555.38580.0577.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,433.761,464.0057.4 %5.0881.975,497.65-523.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,172.537,986.43-29.4 %0.01,189.1356.3395.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,627.19893.0091.6 %5.0672.79539.0219.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,936.371,381.0072.0 %5.0767.9289.1988.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,264.052,351.0055.3 %5.0977.05593.0039.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,732.502,458.8010.0 %5.0520.6758.6688.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,700.492,782.0071.3 %5.0707.21692.972.0 %1.0
รจก.ยะลา ไม่ครบ47,618.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ192.65ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,231.003,984.545.8 %2.5615.75589.004.3 %2.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,392.361,780.0047.5 %5.0824.92131.6884.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,593.561,466.0043.5 %5.0459.23126.3572.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,797.094,157.92-9.5 %0.0939.02416.0055.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,297.94834.0080.6 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,171.232,478.0040.6 %5.01,072.131,487.99-38.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา13,804.923,433.6375.1 %5.0454.507.6098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 151,577.7512,582.7275.6 %5.0993.01490.9450.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,956.948,731.2160.2 %5.01,132.32323.6071.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,424.892,120.1087.8 %5.01,656.83450.9272.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,240.474,113.6195.3 %5.0452.621,226.45-171.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา60,030.2037,426.0037.7 %5.01,265.88792.3037.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา25,788.5419,158.0025.7 %5.0651.42102.0384.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา18,977.4911,654.0038.6 %5.0613.47356.1441.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามันไม่ครบ14,820.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ613.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,039.4216,412.9953.2 %5.0957.95248.2574.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,339.2414,884.863.0 %1.52,347.651,404.1040.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา32,545.3234,794.18-6.9 %0.0946.83608.8535.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,659.662,486.0032.1 %5.0748.86346.1153.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,528.77169.0093.3 %5.0463.62213.7553.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา81,743.9312,427.0084.8 %5.020,115.229,890.2250.8 %5.0
รวม 682,497 295,926 56.64 % 64,833 35,373 45.44 %