จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,541.19240.0090.6 %5.0388.31163.4057.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,373.607,696.8842.4 %5.078.7357.2227.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,785.644,000.95-43.6 %0.0483.39107.2977.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,984.821,313.0056.0 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,617.2910,895.8049.6 %5.02,575.16351.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,682.61139.0096.2 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,467.92231.0093.3 %5.0190.5388.3553.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,376.95115.0096.6 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,251.60761.0082.1 %5.0211.2048.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,216.87159.0095.1 %5.0250.21120.6551.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,476.39229.0093.4 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง2,890.48250.0091.4 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,781.62265.0093.0 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก2,844.78292.0089.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,564.00368.0089.7 %5.0169.3416.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,474.38212.0093.9 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,167.48508.0084.0 %5.0217.0647.5078.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี2,856.383,916.20-37.1 %0.0502.40125.4075.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,087.061,478.0070.9 %5.0730.61381.9047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,644.77688.0081.1 %5.0411.44184.3055.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,762.29880.0081.5 %5.01,320.11779.0041.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,944.31860.0070.8 %5.0559.47231.8058.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,258.34514.0084.2 %5.0578.48411.3528.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,246.982,420.4625.5 %5.0516.06294.5042.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,784.733,104.5535.1 %5.01,320.11819.8537.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,212.751,408.8256.1 %5.0673.55405.6239.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,526.607,837.0046.1 %5.01,548.30317.5779.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,636.711,998.3945.0 %5.0901.74115.1287.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,773.35786.0055.7 %5.038.85102.79-164.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,288.32680.0079.3 %5.0711.6045.6093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,632.43459.0082.6 %5.0426.38231.8045.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,147.732,437.5965.9 %5.0730.61418.0042.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,793.27902.0086.7 %5.01,890.591,798.204.9 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,038.44840.0083.3 %5.0863.72427.9550.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,836.615,987.1723.6 %5.01,795.5167.4596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,478.242,155.0079.4 %5.0578.47403.7530.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,797.601,200.0068.4 %5.0844.71266.0068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,046.341,500.0081.4 %5.0977.80254.6074.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,269.371,784.0058.2 %5.0817.34472.1542.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,623.751,690.0035.6 %5.0407.3447.7988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี21,055.2310,807.0048.7 %5.0479.63222.3053.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบ51,873.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ766.78ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,036.481,657.0045.4 %5.0597.48216.0063.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,202.682,387.7243.2 %5.0920.77183.4580.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,336.131,154.7065.4 %5.0635.52210.9066.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,171.386,604.3945.7 %5.01,225.03516.8057.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,826.941,110.0071.0 %5.0939.79247.9573.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี3,846.70458.9988.1 %5.0939.79524.8044.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,061.552,337.9066.9 %5.01,046.33324.7969.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 226,076.256,789.6274.0 %5.0853.28627.9726.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 156,434.537,450.0886.8 %5.0721.57616.5514.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 338,227.955,520.5085.6 %5.0720.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,986.502,127.0464.5 %5.0480.88433.629.8 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี71,336.3011,675.0783.6 %5.0654.56530.1019.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,725.7312,936.0074.0 %5.0581.80716.08-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี89,875.9422,577.1074.9 %5.0630.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี54,402.7718,518.0066.0 %5.0581.58331.5543.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี51,667.8922,396.0056.7 %5.01,008.90612.2039.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี79,285.6822,008.0072.2 %5.0696.22591.8515.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,766.8410,017.2221.5 %5.01,395.971,814.19-30.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,843.611,627.0142.8 %5.0559.45209.9562.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,406.86436.0081.9 %5.0331.26125.5962.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,285.879,312.0079.0 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 844,044 253,109 70.01 % 47,254 31,077 34.23 %