จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,544.00733.0071.2 %5.0371.09131.5464.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,816.251,216.1088.8 %5.062.71154.03-145.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,040.592,050.0032.6 %5.0634.89205.2067.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,514.151,032.0070.6 %5.0542.2743.8191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,400.914,882.0257.2 %5.02,348.77583.7075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,571.36275.0092.3 %5.0328.4317.4594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,540.65307.0091.3 %5.0243.8522.3690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,550.46238.0093.3 %5.0228.5532.7385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,472.56270.0092.2 %5.0241.2863.5873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,675.54118.0096.8 %5.0383.9639.3589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,578.92115.0096.8 %5.0282.4677.2872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,726.64124.0096.7 %5.0126.8235.4572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,590.15229.0093.6 %5.0185.1161.9866.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,967.514,404.1026.2 %5.0905.48427.5052.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,512.26627.0075.0 %5.0400.49361.009.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,054.871,840.0063.6 %5.0790.43482.1339.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,178.32971.0069.4 %5.0484.89353.7627.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,457.42860.0075.1 %5.0694.36496.5228.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,659.061,489.0059.3 %5.0884.54948.10-7.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,011.961,430.0028.9 %5.0476.86328.3431.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,732.593,204.0032.3 %5.01,359.92802.2641.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,172.811,952.0053.2 %5.0550.67430.7621.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,643.847,543.9944.7 %5.01,207.81429.2664.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,182.082,101.0034.0 %5.0732.410.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,827.29825.0054.9 %5.045.54130.02-185.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,830.90415.0085.3 %5.0447.1619.9595.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,748.841,104.0059.8 %5.0504.21518.67-2.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,422.521,697.3950.4 %5.0713.39384.7546.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง21,905.5929,455.52-34.5 %0.01,226.831,087.6811.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,744.332,427.0057.7 %5.01,436.69328.8777.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,183.641,302.0068.9 %5.0542.62237.1156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,170.236,222.51-20.4 %0.01,188.7830.1097.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,617.91658.0081.8 %5.0865.53294.5066.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,378.741,693.0049.9 %5.0751.43484.5035.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,748.652,088.0044.3 %5.0525.04134.5574.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,592.001,727.0062.4 %5.0941.59259.8772.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,483.562,976.9245.7 %5.0675.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,959.721,431.0086.9 %5.02,843.38360.4987.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 49,867.0926,164.7347.5 %5.0843.06371.2956.0 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,533.8810,651.98-63.0 %0.0385.80619.55-60.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,490.13665.0073.3 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,344.583,252.1725.1 %5.0865.53154.0982.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,258.81500.0084.7 %5.0618.31243.2060.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 144,719.697,266.3483.8 %5.01,071.92508.2552.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 217,838.645,612.6568.5 %5.01,170.78238.9579.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,794.643,412.9088.1 %5.0311.37378.59-21.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,209.5352,968.0037.8 %5.01,526.88220.3585.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม81,386.0315,341.0081.2 %5.0689.30243.9064.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง167,221.7012,896.2092.3 %5.03,376.001,930.8542.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,274.988,889.6841.8 %5.0576.92273.6052.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,375.40246.7797.8 %5.0492.91474.113.8 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,441.8013,971.9959.4 %5.0534.50426.6620.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง47,875.9414,988.0068.7 %5.01,794.721,119.5137.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,143.061,550.4050.7 %5.0687.3158.4691.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,620.60803.0069.4 %5.0481.79282.9141.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,109.6213,828.0031.2 %5.05,292.447,105.00-34.2 %0.0
รวม 817,715 285,042 65.14 % 47,610 25,509 46.42 %