จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,546.95629.0075.3 %5.0418.32225.0646.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,535.405,104.5040.2 %5.0125.16155.05-23.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,420.557,793.9259.9 %5.071.29232.18-225.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,944.57985.0066.5 %5.0627.49214.7065.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,999.922,097.0030.1 %5.0634.6770.8688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,546.695,351.2660.5 %5.02,357.93627.9573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,872.121,131.0080.7 %5.0284.0561.6178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,371.96789.0076.6 %5.0237.4793.5060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,833.87557.0085.5 %5.0334.4392.8772.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,126.10431.0089.6 %5.0255.0793.1863.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,590.30273.0092.4 %5.0253.0191.6863.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,607.46286.0092.1 %5.0314.7492.6470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,616.74251.0093.1 %5.0282.8530.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,587.03363.0089.9 %5.0317.361.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,592.50219.0093.9 %5.0158.807.7495.1 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,986.724,356.1060.4 %5.0751.75186.2075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,410.314,159.905.7 %2.51,216.98190.9584.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,827.702,125.0024.9 %5.0570.44174.4969.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,902.101,413.0063.8 %5.01,026.81665.7735.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังไม่ครบ750.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ269.80ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,477.171,000.0071.2 %5.0741.58240.0067.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,914.351,512.0061.4 %5.01,159.93822.1429.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,778.212,243.00-26.1 %0.0464.85316.3531.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,444.542,226.7659.1 %5.01,235.98827.4533.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,408.372,692.1921.0 %5.0798.63658.3517.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,362.5010,105.00-37.2 %0.01,654.35210.9087.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง160,894.20143,663.0010.7 %5.0469.65407.7513.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,056.852,072.0032.2 %5.0665.52183.6872.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,839.124,024.6331.1 %5.04,944.96751.0284.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,563.643,249.0028.8 %5.073.7182.35-11.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,126.14420.0086.6 %5.0817.630.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,900.51957.0067.0 %5.0608.47129.0178.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,186.153,172.000.4 %0.5798.62336.0557.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,061.8823,745.30-291.7 %0.04,221.131,755.5058.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,564.243,792.0016.9 %5.01,350.09374.7272.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,972.43899.0081.9 %5.0779.61194.4575.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,843.3511,440.32-29.4 %0.01,293.73216.6083.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,087.972,304.0043.6 %5.01,064.841,235.00-16.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,872.083,429.0011.4 %5.0950.76441.2053.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,259.201,642.0049.6 %5.0760.58185.9275.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,842.932,125.0044.7 %5.01,026.82513.0050.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,771.162,421.0012.6 %5.0608.47110.6181.8 %5.0
สพ.ตรัง11,621.089,497.0018.3 %5.0944.97503.5046.7 %5.0
รจจ.ตรัง 147,290.1952,583.0064.3 %5.01,024.131,031.75-0.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,692.93631.0076.6 %5.0456.34156.7565.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,753.772,184.0041.8 %5.0912.73470.2548.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,851.10721.0074.7 %5.0589.45228.0061.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,271.623,938.007.8 %3.5969.76495.9048.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,070.821,107.0064.0 %5.0412.20393.304.6 %2.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,470.754,012.2010.3 %5.0760.58413.2545.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง79,187.073,092.1396.1 %5.0717.44499.0530.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 122,825.009,936.5256.5 %5.01,229.41675.0045.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 226,604.398,554.9567.8 %5.01,355.82551.0059.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่13,482.357,553.5944.0 %5.02,419.19759.1368.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,567.474,145.5336.9 %5.0305.88860.70-181.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,094.1747,795.0034.6 %5.01,317.61558.3057.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,889.1820,429.00-2.7 %0.0641.97225.1564.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรังไม่ครบ17,938.12ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ491.15ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,480.2014,115.178.8 %4.0568.03346.7539.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ17,660.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,130.215,433.9964.1 %5.0615.99370.5039.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,006.7727,960.0045.2 %5.0758.60262.2965.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,828.2523,073.0135.6 %5.0715.85298.4258.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,728.481,572.0057.8 %5.0874.68715.6218.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง1,891.64585.0069.1 %5.0475.36197.8658.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,357.0810,015.9964.7 %5.03,634.827,297.14-100.8 %0.0
รวม 931,641 526,384 43.50 % 58,429 30,611 47.61 %