จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,849.42901.0051.3 %5.0392.65407.55-3.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,102.2512,762.9059.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,859.963,514.92-22.9 %0.0506.75223.2555.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,255.79890.3772.7 %5.0433.032.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,246.325,880.1128.7 %5.01,818.85513.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,749.6633.0099.1 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,685.16511.0086.1 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,737.08414.0088.9 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,180.41363.0091.3 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,605.95573.0084.1 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,228.60322.0090.0 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,921.277,011.0741.2 %5.0840.74371.4555.8 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,436.463,681.0017.0 %5.0510.0767.4586.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,452.963,328.003.6 %1.5677.89456.0032.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบ941.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ264.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,011.821,893.0062.2 %5.01,324.44893.0032.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,107.081,112.0064.2 %5.0563.80306.9345.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,930.361,083.0063.0 %5.0525.77444.0015.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,686.861,679.0037.5 %5.0392.65197.6049.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,303.083,134.0027.2 %5.0922.52410.4055.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,263.741,459.0065.8 %5.0982.15395.2059.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,187.38976.0069.4 %5.0601.83470.2521.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล3,860.008,515.72-120.6 %0.0865.18475.9545.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,376.501,875.0044.5 %5.0658.88316.3552.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,201.17472.0078.6 %5.045.0465.55-45.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,324.85720.0078.3 %5.0658.8738.4994.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,128.04825.5073.6 %5.0525.77233.9955.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,854.613,202.2116.9 %5.0715.93346.8551.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,677.238,780.77-54.7 %0.01,248.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,589.511,404.0069.4 %5.01,058.21505.2552.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,143.451,131.0064.0 %5.0582.81171.4770.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,421.528,472.45-14.2 %0.01,153.2993.5791.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,146.711,207.0089.2 %5.0582.81377.2235.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,250.101,763.0045.8 %5.0753.96500.4733.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,051.861,381.0054.7 %5.0544.78240.2455.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,281.171,389.0057.7 %5.0624.05410.7234.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,243.211,649.0049.2 %5.0487.7339.1292.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,218.735,852.0047.8 %5.0341.73340.730.3 %0.5
รจจ.สตูล 33,297.6036,226.00-8.8 %0.0634.07487.2723.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,576.40389.0084.9 %5.0354.62133.0062.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,275.271,446.0055.9 %5.0620.85366.7040.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,028.061,248.0058.8 %5.0430.69246.0542.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,531.204,011.3611.5 %5.0696.91227.0567.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,442.191,964.0055.8 %5.0620.85242.6060.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,461.112,424.0055.6 %5.0770.65345.3055.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล19,945.217,270.0563.5 %5.01,267.45633.6550.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,366.043,351.1323.2 %5.0327.45546.47-66.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,832.8531,434.0042.7 %5.0990.27779.0521.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,746.9613,198.1844.4 %5.0633.631,032.65-63.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู39,470.3215,468.0060.8 %5.0612.06601.911.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,266.8710,790.79-5.1 %0.01,390.28870.2037.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,288.001,309.1060.2 %5.0620.85523.3115.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,683.74360.0086.6 %5.0354.62163.4053.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,982.587,431.5878.1 %5.02,486.513,382.88-36.0 %0.0
รวม 439,765 238,482 45.77 % 34,339 20,300 40.88 %