จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ไม่ครบ2,407.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ229.99ประเมินไม่ได้0.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 666,441.933,902.0094.1 %5.0261.29554.80-112.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาไม่ครบ21,923.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ578.10ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,995.926,579.4073.7 %5.0102.12265.47-160.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,128.381,558.7650.2 %5.0756.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 1226,850.7834,995.42-30.3 %0.08,271.78312.5596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,573.7019,174.32-23.1 %0.03,781.57853.7877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.55,009.43559.5588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา4,391.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5289.1351.1482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,212.14706.0083.2 %5.0525.26115.9077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,816.52554.0085.5 %5.0432.4951.3788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,088.47203.0093.4 %5.0388.7463.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,970.63288.0092.7 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,742.72307.0091.8 %5.0246.3853.2078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,737.85326.0091.3 %5.0338.3775.2677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,495.51316.0091.0 %5.0460.0175.9083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,759.16541.0085.6 %5.0302.0330.9789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,394.381,332.0069.7 %5.0420.4666.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5449.5333.2592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,654.83465.0087.3 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,660.91477.0087.0 %5.0313.59104.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,435.14252.0092.7 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,568.45209.0094.1 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,769.39280.0092.6 %5.0194.4957.9570.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ไม่ครบ18,203.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ228.95ประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรสะเดาไม่ครบ54,323.87ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ642.93ประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรสงขลา9,041.7015,447.66-70.8 %0.01,422.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,705.776,832.37-300.5 %0.0844.59342.2059.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,597.418,313.14-9.4 %0.02,050.641,449.5629.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,935.8211,337.00-63.5 %0.02,026.681,394.6031.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,464.411,241.1077.3 %5.01,270.11298.1276.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา3,888.702,386.5138.6 %5.0729.401,033.58-41.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,797.353,206.0844.7 %5.01,545.11242.2584.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,025.222,956.3041.2 %5.0965.991.8599.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1623,998.3851,977.40-116.6 %0.07,845.684,300.6545.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,531.651,014.0071.3 %5.01,291.52207.0984.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,572.572,100.0054.1 %5.01,583.13959.5039.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,803.686,418.00-33.6 %0.01,785.931,456.3618.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลาไม่ครบ7,495.03ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ354.60ประเมินไม่ได้0.5
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลาไม่ครบ3,136.86ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ55.99ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,293.322,097.008.6 %4.0572.41465.5318.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,886.342,924.4050.3 %5.01,783.541,246.9430.1 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,528.241,817.3448.5 %5.01,042.47201.8880.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 977,665.42955.8098.8 %5.04,626.162,249.8451.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 18 ไม่ครบ7,955.34ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,495.30ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,964.641,834.0053.7 %5.01,098.96450.0459.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,432.583,833.00-11.7 %0.01,120.91701.8837.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,675.088,147.0030.2 %5.03,912.304,225.41-8.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,025.0725,039.1534.2 %5.0492.19276.9843.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.060.8539.3235.4 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,371.22568.4058.5 %5.068.2876.47-12.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,855.511,031.0073.3 %5.0946.7955.1094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,014.67838.0072.2 %5.0699.62442.9936.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,336.012,536.0024.0 %5.0832.74683.0518.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,191.39ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,925.959,446.904.8 %2.03,114.66112.7796.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,887.5514,185.0038.0 %5.02,649.421,349.1049.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,524.921,760.0050.1 %5.0927.79442.3352.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,748.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ225.15ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,227.851,980.0053.2 %5.01,213.03251.7579.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,841.0312,576.00-159.8 %0.01,136.97204.9782.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา57,886.2323,758.0059.0 %5.0728.60461.4636.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา40,561.8219,417.0052.1 %5.0747.46430.8242.4 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำจังหวัดสงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ17,998.62ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ641.80ประเมินไม่ได้0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,472.2512,319.5614.9 %5.01,938.651,327.5531.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,713.01813.0070.0 %5.0585.53209.9064.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,549.581,216.0065.7 %5.0927.79461.2450.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,064.981,160.0071.5 %5.011,808.11415.1596.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,958.985,874.121.4 %0.51,555.32812.2547.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,920.534,219.9728.7 %5.01,925.42705.2563.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,419.606,866.00-26.7 %0.01,194.04320.0073.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 136,325.036,233.5782.8 %5.01,008.03585.2041.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 234,337.278,282.0575.9 %5.01,225.17365.2870.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 381,944.248,606.7689.5 %5.01,689.57925.7745.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)7,122.605,846.5617.9 %5.064,790.47701.8598.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาไม่ครบ10,230.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ350.97ประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาไม่ครบ8,463.17ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ24,931.99ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ965.95ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ547.35ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,870.6126,042.60-54.4 %0.02,312.113,026.70-30.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา8,012.589,342.00-16.6 %0.02,242.302,069.427.7 %3.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา43,758.0323,099.9847.2 %5.01,053.40346.4567.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,722.23445.0088.0 %5.01,191.75492.8458.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,591.802,474.6731.1 %5.0664.14628.665.3 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,361.886,170.00-15.1 %0.01,793.70209.0088.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลาไม่ครบ4,516.97ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ153.85ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)ไม่ครบ1,610.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ55.16ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรภาค 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ16,150.00ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 856,708 449,451 0.00 % 170,409 43,273 0.00 %