จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ549.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ175.14ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,704.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ41.34ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,926.787,503.0024.4 %5.02,993.69526.1782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,446.242,039.2054.1 %5.0264.9478.1170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,838.47645.0086.7 %5.0467.3485.7581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,696.64529.0085.7 %5.0311.4945.8185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,739.79412.0089.0 %5.0312.8562.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,073.18464.0088.6 %5.0255.1125.5390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,352.44606.0081.9 %5.0137.1942.9368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,612.67416.0088.5 %5.0400.4022.1794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,773.29275.0095.2 %5.01,592.21101.8193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,146.78410.0096.0 %5.0275.718.1297.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,182.41454.0089.1 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,828.4163.0098.4 %5.0403.998.4697.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ999.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.20ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,770.192,530.7332.9 %5.01,274.70292.5577.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,823.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ447.21ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานชลประทานที่ 1031,109.8722,658.0127.2 %5.012,402.634,038.6567.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,103.261,096.4047.9 %5.0522.70132.6374.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่ครบ10,545.34ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ668.46ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,308.4413,861.00-22.6 %0.03,943.814,942.85-25.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,378.41553.0076.7 %5.0434.3219.4195.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,696.82709.0073.7 %5.0567.42293.4848.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,470.783,663.13-5.5 %0.0852.68572.8932.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,494.152,702.0039.9 %5.01,328.08168.8587.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,318.941,734.0047.8 %5.0833.66444.6046.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,165.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ282.51ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,764.446,971.41-20.9 %0.01,423.161,062.8725.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,078.843,821.4324.8 %5.0719.5755.7892.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,781.851,765.1183.6 %5.0757.60270.7564.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี17,784.3615,411.0013.3 %5.01,829.51525.1971.3 %5.0
รจก.ลพบุรี 68,043.2248,217.0029.1 %5.01,112.29708.6636.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,597.55719.0072.3 %5.0529.41157.8370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,200.631,760.7845.0 %5.0738.58422.7842.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,746.49896.0067.4 %5.0681.54254.1962.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,225.376,651.36-57.4 %0.01,501.59659.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,237.7813,477.8411.5 %5.01,243.74438.1464.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ไม่ครบ11,021.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ787.37ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีไม่ครบ6,763.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ187.33ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ7,362.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ779.70ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,076.4919,448.0057.8 %5.0763.88976.02-27.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ20,472.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ344.26ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,464.63835.3892.0 %5.04,419.110.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,507.382,766.0021.1 %5.0907.18267.6770.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,832.34884.3368.8 %5.0624.49325.8647.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,732.3633,857.01-63.3 %0.03,637.0910,125.38-178.4 %0.0
รวม 345,342 220,805 0.00 % 46,324 28,168 0.00 %