จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,368.94608.7074.3 %5.0347.66153.5655.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,479.4411,578.5090.0 %5.0796.25121.3884.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,919.951,374.5052.9 %5.0537.82122.1677.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,742.591,364.1050.3 %5.0537.822.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,270.0510,734.0019.1 %5.01,925.98526.8172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,887.97588.0084.9 %5.0260.7862.9575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,804.83171.0095.5 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,733.63312.0091.6 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,840.32210.0094.5 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง11,316.969,980.3611.8 %5.01,127.3159.4294.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,789.703,531.456.8 %3.0956.17591.6138.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,360.78391.0083.4 %5.0458.67176.7061.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,854.171,774.2054.0 %5.0689.96289.5158.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,997.60900.4070.0 %5.0613.92360.2741.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,696.74973.8063.9 %5.0575.86299.7847.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,809.65886.0068.5 %5.0575.85532.657.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,256.381,688.0025.2 %5.0421.37170.1059.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,611.45888.0075.4 %5.0918.17178.2980.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,049.63306.3090.0 %5.0632.91138.5878.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,834.315,414.6854.2 %5.01,052.48234.1977.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง53,163.3151,819.692.5 %1.0368.73687.00-86.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,339.191,259.0062.3 %5.0472.59397.7015.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,169.192,788.0033.1 %5.066.66121.41-82.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,043.021,103.2063.7 %5.0632.9073.0888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,623.39938.4064.2 %5.0499.79117.0676.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,358.902,128.0036.6 %5.0594.86303.0549.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,403.4423,976.50-223.9 %0.01,247.631,163.326.8 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,769.154,138.80-9.8 %0.0937.15241.1574.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,122.381,308.0058.1 %5.0575.85177.6669.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,413.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5689.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,822.401,420.0049.7 %5.0575.85465.5019.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,826.893,738.81-32.3 %0.0518.80430.1417.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,102.011,748.7043.6 %5.0461.66312.8332.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,296.841,654.0061.5 %5.0670.93497.2525.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,656.001,058.1060.2 %5.0423.7221.2895.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง42,100.182,003.0095.2 %5.013,925.08237.2498.3 %5.0
รจจ.ระนอง 996,306.0020,541.0697.9 %5.09,569.75398.6595.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,308.46482.0579.1 %5.0366.6738.4789.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,225.373,252.0055.0 %5.01,355.50308.9877.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,095.641,042.0066.3 %5.0651.93191.9570.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,962.833,520.84-18.8 %0.0575.85346.2739.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,086.821,675.8045.7 %5.0470.12157.9566.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,153.532,396.0024.0 %5.0575.85249.3856.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง15,777.2510,273.0034.9 %5.02,501.25488.6080.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,900.482,442.0037.4 %5.0288.55258.2810.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง30,542.0615,751.9948.4 %5.0845.13359.9357.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,704.769,502.202.1 %1.0489.53487.400.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีไม่ครบ9,016.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ321.16ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,632.6013,516.29-56.6 %0.01,453.851,218.8516.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,324.481,916.0042.4 %5.0746.99570.3923.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,775.231,163.0058.1 %5.0423.72236.2444.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,017.261,862.6587.6 %5.03,091.435,769.48-86.6 %0.0
รวม 1,452,234 244,094 83.19 % 58,705 20,538 65.01 %