จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,453.8511,431.00-156.7 %0.01,725.76198.5088.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,660.79113.0097.6 %5.0216.9291.2058.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,518.1751,385.2515.1 %5.0263.55626.10-137.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,021.2512,705.1233.2 %5.085.80181.20-111.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,440.242,010.8068.8 %5.070.7154.3623.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังเขต 83,611.092,395.1633.7 %5.0766.9360.3992.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,743.6262.2297.7 %5.0844.6638.0995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,110.211,892.5885.6 %5.04,634.88280.7093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 212,847.956,221.4451.6 %5.01,761.25291.6583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,362.2616,948.4612.5 %5.02,940.25949.0767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,422.171,427.0067.7 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,638.261.00100.0 %5.0347.9355.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,497.19457.0086.9 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,210.62257.0092.0 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,231.11576.0089.0 %5.0378.0439.2989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,565.62262.0094.3 %5.0342.86119.9465.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,845.20758.0080.3 %5.0341.6828.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,393.65355.0093.4 %5.0337.3170.7779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,335.75598.0088.8 %5.0510.6962.2787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,514.34391.0088.9 %5.0316.7942.5886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,469.16258.0095.3 %5.0310.2558.8481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,306.60220.0093.3 %5.0319.887.4297.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,489.88442.0091.9 %5.0243.0323.2490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,335.03498.0085.1 %5.0234.7144.4781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,417.30199.0096.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,825.37530.0086.1 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,507.75605.0082.8 %5.0386.6672.4781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,480.35124.0097.7 %5.0198.5258.0370.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,591.785,624.0046.9 %5.0692.26130.1581.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,827.108,049.84-66.8 %0.01,991.651,238.8037.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,652.288,341.4070.9 %5.09,804.97702.0592.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,881.841.00100.0 %5.0381.87125.4067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,648.861,511.0043.0 %5.0476.29248.9047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,918.611,001.0065.7 %5.0627.75678.30-8.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,283.751,748.0046.8 %5.0521.66313.5039.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี3,999.655,384.33-34.6 %0.01,301.01705.5645.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,106.361,716.6044.7 %5.08,016.96123.5098.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,882.791,174.0059.3 %5.0897.36275.5069.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,984.92766.0074.3 %5.0891.60444.9650.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,783.032,847.84-2.3 %0.0749.551,328.10-77.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,218.193,549.9815.8 %5.01,809.19649.9064.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,567.893,762.6017.6 %5.01,962.551,595.0218.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี41,791.496,602.0084.2 %5.01,779.892,737.90-53.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,905.403,088.48-6.3 %0.0606.2489.3085.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,501.771,684.0062.6 %5.01,643.301,321.3819.6 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,745.033,345.0029.5 %5.01,374.03530.6861.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,037.522,116.6130.3 %5.01,343.352,619.76-95.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,406.2718,167.00-17.9 %0.01,624.29372.4077.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี255,157.45293,450.56-15.0 %0.0996.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,926.156,528.3217.6 %5.02,633.27302.1088.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,391.551,800.0046.9 %5.01,057.16318.2569.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ5,201.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ557.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ8,482.41ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ38.71ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,188.666,024.3426.4 %5.03,368.963,539.90-5.1 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี6,599.464,055.0038.6 %5.0110.56161.11-45.7 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,296.15473.0063.5 %5.076.8139.3748.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,746.38581.0066.7 %5.089.6189.530.1 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,854.32901.0068.4 %5.092.311,041.44-1,028.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,810.361,517.0060.2 %5.01,243.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,038.931,037.0065.9 %5.01,212.33273.6077.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,502.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5652.72512.0521.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,032.1838,620.00-327.6 %0.02,502.382,469.401.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,381.121,189.0085.8 %5.01,320.03755.9142.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,547.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5901.69416.1053.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,123.5410,475.50-47.1 %0.02,042.65157.5992.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,312.3414,589.00-9.6 %0.02,377.412,793.00-17.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,614.112,220.0080.9 %5.01,434.133,032.40-111.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,512.764,035.00-14.9 %0.01,091.85269.8075.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,727.562,300.0038.3 %5.01,205.94224.2081.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,260.523,362.0021.1 %5.01,320.06807.5038.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,686.893,444.036.6 %3.0920.72130.1585.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 24,725.1821,685.0012.3 %5.0853.91498.1041.7 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,106.1611,472.00-41.5 %0.0588.40247.0058.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี69,728.5056,180.0019.4 %5.01,501.961,511.66-0.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,400.5412,120.009.6 %4.52,429.031,508.1037.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,943.744,377.0037.0 %5.0787.59180.4677.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,020.234,980.000.8 %0.51,810.13434.1576.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี27,810.5714,687.0047.2 %5.0833.92499.9840.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,872.772,417.0037.6 %5.0958.73272.5771.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี3,233.368,463.76-161.8 %0.01,624.30528.2067.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,787.905,289.00-39.6 %0.0958.741,312.96-36.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,364.3225.0799.3 %5.0623.96505.9718.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)52,322.957,719.8785.2 %5.05,118.79270.5094.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 117,743.617,586.2557.2 %5.01,150.36336.3070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 238,159.478,708.0077.2 %5.02,164.57515.0876.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 325,188.3613,777.5145.3 %5.01,704.04446.5073.8 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,254.906,178.8645.1 %5.0389.90515.00-32.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,174.013,071.1826.4 %5.0303.96121.6060.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี202,033.6657,737.0071.4 %5.01,254.25726.7042.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ13,466.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี111,761.847,094.5593.7 %5.01,111.22521.5553.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,316.8027,040.00-65.7 %0.0989.401,130.50-14.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,055.6631,104.00-82.4 %0.0912.27405.4955.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา44,314.8617,448.0060.6 %5.01,009.18186.2481.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบ17,832.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ385.91ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี54,091.1719,770.0563.5 %5.020,711.321,955.9990.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,747.2223,636.0014.8 %5.01,162.46283.0575.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,797.601.00100.0 %5.01,266.29162.2187.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,382.742,345.5030.7 %5.0706.52518.7026.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,722.786,760.00-43.1 %0.01,541.311,341.1713.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,300.04826.0064.1 %5.0510.390.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,555.88467.0081.7 %5.0695.86199.0571.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,546,567 973,172 37.08 % 138,993 54,160 61.03 %