จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,890.03783.0072.9 %5.0344.52340.101.3 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.592.11494.75-437.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,028.633,534.4081.4 %5.063.33133.95-111.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,693.8814,004.00-279.1 %0.0572.71193.6066.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,838.931,110.0060.9 %5.0458.62163.8064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,918.3218,617.5833.3 %5.03,101.84936.6769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,010.223,300.0072.5 %5.0401.5755.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,050.862,193.0056.6 %5.0382.5552.0786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,332.211,070.0075.3 %5.0367.3910.4597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,601.201,237.0073.1 %5.0390.2695.0075.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,550.274,279.0034.7 %5.0591.7385.0685.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5941.7261.1193.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,110.496,720.00-63.5 %0.0781.89443.8443.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,635.771,541.0076.8 %5.01,124.16134.2488.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,156.061,599.0061.5 %5.0838.94408.7551.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,373.592,050.0039.2 %5.0439.60261.5540.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,719.671,060.0061.0 %5.0325.50290.4810.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,201.902,574.0019.6 %5.0496.65711.77-43.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,722.651,981.00-15.0 %0.0342.3176.3877.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,957.731,778.0055.1 %5.0743.86290.0861.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,141.751,754.0044.2 %5.0420.58159.6062.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,674.3818,329.00-174.6 %0.01,409.42202.5485.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,760.873,460.008.0 %4.0724.84366.4949.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,835.584,578.00-19.4 %0.0743.86643.5513.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,209.2414,756.6527.0 %5.0242.8584.9265.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,701.22296.0082.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,343.631,415.0057.7 %5.0572.7166.5288.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,966.96462.3084.4 %5.0363.54229.3836.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,139.723,438.0017.0 %5.0762.87398.6347.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,672.1119,130.00-237.3 %0.01,200.2410,349.92-762.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,210.73526.0089.9 %5.01,276.30455.8964.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,966.18946.0076.1 %5.0819.9257.3993.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,892.8412,194.10-106.9 %0.01,143.1955.6595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,028.201,489.0050.8 %5.0382.55336.7712.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,474.043,541.60-1.9 %0.0591.73198.5566.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,911.081,262.0067.7 %5.0705.82200.8471.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,220.471,783.0044.6 %5.0477.63179.3162.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,576.033,889.00-8.8 %0.0591.7353.1191.0 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,291.253,371.0067.2 %5.0347.56258.4425.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 68,557.6361,637.5010.1 %5.0896.90661.1926.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,675.851,129.0057.8 %5.0268.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,711.262,658.0028.4 %5.0629.76134.0778.7 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,544.297,735.68-70.2 %0.0895.98302.8766.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,042.361,870.0053.7 %5.0800.90195.4275.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,898.861,053.0063.7 %5.0258.27199.6522.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,166.243,263.00-3.1 %0.0420.58215.6548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต46,829.4711,513.0075.4 %5.0639.83351.3345.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,932.103,199.23-9.1 %0.0263.96122.0053.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,172.2242,446.601.7 %0.5640.16279.9056.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต143,533.7345,979.0068.0 %5.0364.79334.308.4 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,492.7616,132.0012.8 %5.0355.6888.4075.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,462.0214,388.00-6.9 %0.01,006.82787.3021.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,510.873,918.00-11.6 %0.0477.63191.8259.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,632.45622.0076.4 %5.0249.44123.1150.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 580,971 383,596 33.97 % 33,748 23,524 30.29 %