จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,278.32605.0073.4 %5.0376.72222.3241.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,564.2322,999.5827.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,444.593,987.7046.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,739.452,829.00-3.3 %0.0547.87211.7961.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,800.951,040.0062.9 %5.0623.9340.1493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,491.0611,700.00-11.5 %0.01,726.86866.7849.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,725.81678.0085.7 %5.0228.4669.3169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว375.78275.0026.8 %5.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,908.49256.0093.5 %5.0256.1421.8591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,569.70365.0089.8 %5.0188.0758.2369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,994.74407.1089.8 %5.0356.4347.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,007.64313.0092.2 %5.0209.2044.6778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,090.52464.0090.9 %5.0321.5046.5985.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,097.763,929.004.1 %2.0833.14848.35-1.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,470.805,054.0065.1 %5.0871.14487.8144.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,296.151,433.9966.6 %5.0871.14666.9023.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,454.38974.0071.8 %5.0604.95260.6856.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,813.79928.0067.0 %5.0547.9085.8184.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,494.522,220.0036.5 %5.0653.53349.7046.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,294.333,508.0044.3 %5.0916.23255.2072.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,215.181,965.0053.4 %5.01,137.36510.6655.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,710.761,011.0062.7 %5.0547.90120.3378.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,414.7310,735.94-143.2 %0.01,061.30431.4659.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,170.072,253.0028.9 %5.0520.42133.0474.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25707.0056.3 %5.059.8938.6435.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,190.44782.0075.5 %5.0719.0178.3089.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,712.15608.0077.6 %5.0509.84350.7831.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,201.932,159.0032.6 %5.0662.00307.4653.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,179.5645,029.15-78.8 %0.09,390.312,050.8378.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,866.553,201.0017.2 %5.01,080.32833.3722.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,521.391,714.0062.1 %5.0700.00405.2142.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,866.734,897.22-26.7 %0.0684.84263.4961.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,731.091,557.0085.5 %5.0642.95564.3012.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,356.072,171.5635.3 %5.0776.09333.0157.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,298.762,768.0062.1 %5.0719.01248.6865.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,664.562,210.0039.7 %5.0700.03296.4057.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,664.962,403.309.8 %4.5418.2919.2695.4 %5.0
สพ.พังงา10,853.941,483.0086.3 %5.01,653.87391.6776.3 %5.0
รจจ.พังงา 90,796.90102,825.00-13.2 %0.0950.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,516.64708.0071.9 %5.0414.76188.9354.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,651.582,505.0078.5 %5.01,004.25422.5357.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,940.56963.0075.6 %5.0642.98292.6054.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,552.154,816.05-35.6 %0.0741.76330.9355.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,276.451,486.0054.6 %5.0738.03193.1473.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,171.769,307.0116.7 %5.02,563.56569.6577.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง25,073.907,312.4970.8 %5.01,590.48393.7675.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,570.168,351.1666.0 %5.01,591.63525.1267.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,042.663,218.5060.0 %5.0327.71397.58-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,954.4262,109.90-24.3 %0.01,017.27160.6784.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,659.4816,703.695.4 %2.5548.25617.00-12.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง25,244.2910,908.0056.8 %5.0653.03329.3349.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า26,419.7812,837.0051.4 %5.0669.29584.0812.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,992.8414,956.59-6.9 %0.01,573.161,732.80-10.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,264.871,451.0055.6 %5.0632.12415.4934.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,474.76725.0070.7 %5.0414.79280.8632.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,202.668,304.0041.5 %5.03,825.614,111.05-7.5 %0.0
รวม 560,957 421,109 24.93 % 51,521 23,506 54.38 %