จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,534.59810.0068.0 %5.0412.17128.5468.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.555.8047.5014.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,795.571,282.0054.1 %5.0386.84169.6556.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,479.792,724.0021.7 %5.0659.4148.5492.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,581.018,415.0012.2 %5.02,085.58798.0261.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,665.951,086.0076.7 %5.0308.61125.9359.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,934.90608.0084.5 %5.0330.1230.5190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,798.93298.0092.2 %5.0202.0950.8874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,777.28525.0086.1 %5.0313.9376.9575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,797.73300.0092.1 %5.0289.3777.2773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,819.10586.0084.7 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,765.17350.0090.7 %5.0420.3883.8580.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,559.544,618.05-1.3 %0.0792.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,130.712,273.9227.4 %5.0659.38585.3311.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่3,578.141,136.9668.2 %5.0343.58210.4338.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,435.00591.0075.7 %5.0407.43285.5029.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,884.651,180.0069.6 %5.0925.60220.4076.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,396.051,820.0046.4 %5.0697.41290.1358.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,231.291,800.0044.3 %5.0659.38152.0076.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,293.191,112.0066.2 %5.0773.38453.5741.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,940.711,800.0054.3 %5.0944.62432.2554.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,930.801,495.0022.6 %5.0472.96190.9559.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,523.003,020.0833.2 %5.01,267.95809.4436.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,672.071,597.0056.5 %5.0685.72490.4828.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,396.141,060.2175.9 %5.01,096.74443.6559.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่727,149.94254,994.5964.9 %5.04,226.99408.5090.3 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,812.181,433.6170.2 %5.0811.50505.4037.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,347.414,420.0047.0 %5.093.1271.0623.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,341.65918.0072.5 %5.0754.4758.7892.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,837.89804.0071.7 %5.0545.1839.1592.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,421.381,820.0046.8 %5.0735.44220.4070.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,193.231,800.0057.1 %5.01,039.70432.2558.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,517.593,955.0012.5 %5.01,172.81290.1375.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,197.091,790.0065.6 %5.0811.50266.0867.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,454.1510,307.8023.4 %5.01,324.9587.4093.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,888.421,485.0048.6 %5.0640.36586.158.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,602.762,568.6128.7 %5.0811.50452.8544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,228.881,820.0043.6 %5.0659.38294.5055.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,603.931,198.0066.8 %5.0849.54315.4062.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,228.842,490.0041.1 %5.0602.33106.9282.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,115.152,178.0080.4 %5.0678.41421.1337.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่63,264.4626,010.0058.9 %5.01,241.06551.0055.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,071.372,490.0018.9 %5.0564.30106.9281.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,811.632,914.0023.5 %5.0887.57171.0080.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,055.842,000.0034.6 %5.0583.3795.0083.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,472.153,994.8327.0 %5.0887.58365.7558.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,323.151,242.0062.6 %5.0697.41432.2538.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,416.354,107.7660.6 %5.03,017.36575.2880.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,116.578,905.0177.8 %5.01,724.47771.3155.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,680.732,613.7554.0 %5.0408.83293.5528.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,465.4550,274.9920.8 %5.01,243.13819.7934.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่24,030.762,490.0089.6 %5.0817.44290.1364.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,286.0714,223.5012.7 %5.0648.77196.9269.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,367.2910,729.0041.6 %5.0587.89227.1061.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก25,081.8022.7099.9 %5.0660.66439.8633.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่30,676.743,955.0087.1 %5.011,879.781,178.0090.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,964.872,066.7030.3 %5.0618.52280.9254.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,704.91669.0075.3 %5.0450.20136.2369.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,350.241,100.0091.8 %5.03,148.13283.0091.0 %5.0
รวม 1,233,002 474,279 61.53 % 61,343 17,974 70.70 %