จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,249.951,100.0051.1 %5.0538.64120.0077.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช55,209.0115,520.0071.9 %5.0536.54104.0080.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,856.926,578.4033.3 %5.065.67120.85-84.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช7,877.342,281.0071.0 %5.057.68178.60-209.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,682.621,536.0042.7 %5.0728.80101.5786.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,604.844,403.6879.6 %5.03,838.49953.9275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,469.44312.0091.0 %5.0211.8537.9482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ312.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ37.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0462.3650.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,549.20248.0093.0 %5.0204.8364.0068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,295.12300.0090.9 %5.0197.0138.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,140.80639.0079.7 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,200.02150.0095.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,283.57590.0082.0 %5.0246.1433.2586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,303.85472.0085.7 %5.0353.5338.1989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,552.96529.0085.1 %5.0246.3639.2584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,272.291,593.0062.7 %5.0527.7538.4992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,290.73192.0094.2 %5.0274.8037.8986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,442.63267.0092.2 %5.0369.0576.6779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,789.64571.0084.9 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,429.48507.0088.6 %5.0234.0046.4780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,403.11380.0088.8 %5.0383.3369.7681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,538.37424.0088.0 %5.0388.1597.4374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,452.16756.0078.1 %5.0318.0097.1569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,199.62558.0082.6 %5.0296.7436.5587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,416.66423.0087.6 %5.0270.1450.1681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,251.21368.0088.7 %5.0246.6238.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,219.55449.0086.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,387.755,230.502.9 %1.0804.8769.0691.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,078.931,200.0076.4 %5.0604.94114.0081.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,147.386,000.002.4 %1.01,812.71380.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,438.111,105.0054.7 %5.06,286.94228.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,726.851,032.0062.2 %5.0699.64172.9075.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,534.361,392.5045.1 %5.0484.48285.0041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5362.40175.7551.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5283.1396.1766.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,880.302,585.0047.0 %5.01,337.301,097.1518.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,112.781,000.0067.9 %5.0918.96348.2162.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,574.911,161.0067.5 %5.01,533.47217.8485.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช3,709.39812.0078.1 %5.01,166.18647.7344.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,013.073,778.64-25.4 %0.0677.06258.8661.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,764.262,906.8949.6 %5.02,002.861,884.505.9 %2.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,582.082,029.6043.3 %5.01,101.5745.6095.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,980.8410,451.404.8 %2.01,307.8043.0996.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช122,480.97126,722.00-3.5 %0.0721.88342.5052.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,857.5410,612.14-19.8 %0.03,509.303,500.700.2 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,330.422,000.0039.9 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,331.411,050.5268.5 %5.0976.010.9599.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,109.021,120.0064.0 %5.081.4689.12-9.4 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,753.12710.0059.5 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,753.12377.0078.5 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,709.58962.5064.5 %5.0759.29375.5450.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,952.044,763.0040.1 %5.01,603.541,051.8234.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,713.492,274.0038.8 %5.01,128.14291.6374.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,563.959,798.00-29.5 %0.01,603.53234.9985.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,594.30250.0093.0 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,682.354,294.62-16.6 %0.01,090.18354.6067.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,598.302,101.0054.3 %5.01,318.30434.9467.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,759.443,263.0031.4 %5.01,447.50416.5571.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,162.854,321.6016.3 %5.0899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช13,978.903,924.9671.9 %5.0546.67194.2064.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 167,748.27100,000.0040.4 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 37,777.9630,022.1020.5 %5.0882.20584.7333.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,242.184,697.0024.8 %5.0530.98223.5357.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,326.45952.0059.1 %5.0576.66145.3574.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,401.662,873.0034.7 %5.01,204.21789.2734.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,829.841,112.4060.7 %5.0785.84231.5370.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,659.672,014.0045.0 %5.0976.02218.5077.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,032.003,747.0058.5 %5.03,773.12519.5386.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,803.764,729.711.5 %0.51,063.55710.6033.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,135.915,007.3884.4 %5.01,133.53165.8285.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,087.848,712.1372.0 %5.0906.48561.7638.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 26,919.378,172.00-18.1 %0.01,669.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 322,191.888,862.0060.1 %5.02,575.991,100.6157.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,491.389,164.4932.1 %5.01,340.27733.4445.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช25,955.3811,611.0055.3 %5.02,834.28995.4564.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,417.059,279.9343.5 %5.0480.35673.57-40.2 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูลไม่ครบ59.16ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ354.25ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,911.473,800.0035.7 %5.0297.51370.50-24.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช81,530.7142,000.0048.5 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช44,271.824,000.0091.0 %5.01,329.18218.5083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล676,037.2526,311.0096.1 %5.0796.29243.8869.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชไม่ครบ62,382.05ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ670.33ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช430,365.7236,580.9891.5 %5.01,109.081,261.40-13.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,365.8412,000.0041.1 %5.0924.651.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,756.2219,000.0053.4 %5.0888.35200.5077.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,293.8913,000.0064.2 %5.0957.38285.0070.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,115.726,368.0068.3 %5.0766.38580.9124.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง149,352.0630,322.0079.7 %5.01,388.06908.8934.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,277.8018,964.14-3.8 %0.02,500.361,461.5341.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช45,285.9317,001.9162.5 %5.015,788.632,713.6582.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช102,785.6845,000.0056.2 %5.02,084.77475.0077.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ครบ3,427.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ757.39ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,877.71845.0070.6 %5.0766.83163.0378.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,831.7045,000.00-10.2 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,536,323 791,525 68.79 % 109,490 33,597 69.31 %