จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,851.87739.0080.8 %5.0457.63313.6631.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,219.127,823.00-8.4 %0.054.34179.45-230.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,392.363,454.23-1.8 %0.0799.9297.2587.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,741.081,476.0046.2 %5.0609.7852.2091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,621.926,551.9255.2 %5.02,435.31620.7574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,070.06975.3076.0 %5.0326.3556.3582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,446.42545.0084.2 %5.0257.6760.6376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,634.72378.0089.6 %5.0256.79105.3759.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,827.57634.0083.4 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,452.57273.0092.1 %5.0445.69101.6977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,634.141,195.0067.1 %5.0483.0976.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน3,561.811,475.0058.6 %5.0574.6895.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,964.13490.0087.6 %5.0353.5657.0083.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,524.965,663.90-2.5 %0.0818.70267.9067.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,225.307,236.89-71.3 %0.01,160.20483.5058.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,339.891,892.0019.1 %5.0553.24238.2156.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,435.42854.0064.9 %5.0560.72115.6179.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,983.231,336.8055.2 %5.0590.77216.2463.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,307.861,648.0061.7 %5.01,028.11495.6051.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,771.73387.0086.0 %5.0685.82239.4565.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,792.812,980.0072.4 %5.0895.00633.1529.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,738.314,007.0072.8 %5.05,292.171,053.5880.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,159.271,536.3028.9 %5.0513.82196.5561.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,350.524,192.353.6 %1.51,045.48507.3051.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,238.081,416.6056.3 %5.0837.9697.5288.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,903.988,691.0027.0 %5.01,237.29116.3090.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน75,037.4772,074.943.9 %1.5466.73716.70-53.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,791.116,525.9644.7 %5.04,254.883,708.8012.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,245.741,522.0053.1 %5.0818.94133.2683.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,759.871,140.0035.2 %5.057.3379.03-37.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,759.87547.0068.9 %5.072.5763.1613.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,691.194,908.00-4.6 %0.089.9463.1629.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,267.78458.0086.0 %5.0856.9838.8795.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,600.40543.0079.1 %5.0609.78523.3714.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,331.463,243.402.6 %1.0837.97344.0158.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,380.992,136.0036.8 %5.01,584.781,032.9034.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,055.134,756.0047.5 %5.01,750.73886.0649.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,575.421,368.3475.5 %5.0819.17134.5883.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,467.518,468.85-54.9 %0.01,427.46115.1491.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,923.1012,981.01-0.4 %0.02,023.571,046.9048.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,989.282,559.0074.4 %5.0666.82332.0450.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,142.702,959.295.8 %2.5837.98326.3161.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,877.061,652.0042.6 %5.0685.82369.2946.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,361.25176.5094.7 %5.0799.94545.4831.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,280.795,053.0019.5 %5.0686.05114.1983.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,499.681,886.0082.0 %5.0821.80311.1162.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 52,566.5533,606.1136.1 %5.01,003.36967.573.6 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,688.13682.0074.6 %5.0514.7092.2582.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,382.783,671.4960.9 %5.0952.0557.6893.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,247.10889.5072.6 %5.0590.76154.8473.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,706.234,717.6038.8 %5.01,351.38628.0653.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,588.051,500.0042.0 %5.0685.82228.8266.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,229.962,071.0035.9 %5.0705.074.0899.4 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์52,601.74118,400.00-125.1 %0.01,840.051,136.0338.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 122,784.527,953.3565.1 %5.01,325.09783.7540.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,612.549,199.9632.4 %5.01,630.48358.0078.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,778.105,306.6174.5 %5.0299.62139.6953.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,323.911,709.5926.4 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์566,976.5033,697.4394.1 %5.03,964.11276.5393.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน55,523.313,460.0093.8 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี40,306.969,663.8876.0 %5.0821.30329.0759.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล33,878.2812,819.0162.2 %5.0951.51804.3215.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,350.7218,161.00-60.0 %0.01,660.101,203.0827.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,802.742,903.0062.8 %5.0874.74772.6611.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,392.15847.0064.6 %5.0476.67174.2763.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,684.7310,472.0028.7 %5.04,187.973,673.8012.3 %5.0
รวม 1,239,652 484,540 60.91 % 67,954 30,363 55.32 %